วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  พข.11
  สาขาวิชาพณิชยการ
  สาขางานการขาย
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162202020001 นางสาว.ชินานาง เยี่ยงไธสงค์                       
262202020003 นางสาวชลธิชา สมใจ                       
362202020004 นางสาวดารากร เสาเวียง                       
462202020005 นางสาวทองนิด เหง้าน้อย                       
562202020006 นางสาวธนิดา พงพันเทา                       
662202020007 นางสาวนงลักษณ์ ศรีไกร                       
762202020008 นายนันทพงษ์ สุขคุ้ม                       
862202020009 นางสาวผกากร สุรินทร์เลิศ                       
962202020010 นางสาวผลิดา สมหอม                       
1062202020011 นางสาวพิมพ์ทอง สุขเสนา                       
1162202020012 นายพีรณัฐ นุ่มเกลี้ยง                       
1262202020014 นางสาวรุจีรัตน์ ขันทอง                       
1362202020015 นางสาวลักษณารีย์ เสนศรี                       
1462202020016 นางสาววราภรณ์ แสงแก้ว                       
1562202020017 นางสาววริญญา ธานี                       
1662202020018 นางสาววสิกา สว่างทองหลาง                       
1762202020019 นางสาววิภา คำมล                       
1862202020020 นางสาวศุภรดา บุญอ้อม                       
1962202020021 นายศุภวิทย์ รอดสืบชาติ                       
2062202020022 นางสาวสาวิตรี บุญหวาน                       
2162202020023 นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยรัตน์                       
2262202020024 นางสาวอทิตญา พิเคราะห์                       
2362202020025 นางสาวอภิญญา จิตโชติ                       
2462202020026 นางสาวอมรรัตน์ คำโท                       
2562202020027 นางสาวอรดา ยังหมัด                       
2662202020028 นางสาวอารินดา สะใบ                       
2762202020029 นางสาวอารีรัตน์ ศรีละพันธ์                       
2862202020030 นางสาวปริยากร บุญเฮ้า                       
2962202020031 นางสาวกาญจนา สมันสุข                       
3062202020032 นางสาวกัญญาณัฐ ถนอมทรัพย์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )