วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2562
กลุ่ม พบ.13     ชื่อกลุ่ม การบัญชี
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการบัญชี
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162202010007 นางสาวจิดาภา ไชยสวัสดิ์                       
262202010008 นางสาวจิดาภา ยอดแก้ว                       
362202010018 นางสาวชลิตา ศรีชาเนตร                       
462202010037 นางสาวธารตะวัน โพธิ์สุวรรณ                       
562202010050 นางสาวเบญจวรรณ พรมเวียง                       
662202010051 นางสาวเบญจวรรณ สาลี                       
762202010055 นางสาวปรางรัศมี บุญเย็น                       
862202010068 นางสาวลัคณา วงค์แสง                       
962202010069 นางสาวลัดดา แก้วแจ่ม                       
1062202010076 นางสาววรัมพร โนนชัย                       
1162202010082 นางสาวศรีสุวรรณ ตลับทอง                       
1262202010083 นางสาวศศิกาญจน์ ขันติเนตร                       
1362202010084 นางสาวศศิธร ดาขวา                       
1462202010085 นางสาวศิริวรรณ โรมใหม่                       
1562202010086 นางสาวศุภนิดา ทองค้อ                       
1662202010090 นางสาวสิริกัญญา คำเอี่ยม                       
1762202010091 นางสาวสุกัญญา เทพอุเทน                       
1862202010092 นางสาวสุกัลยาณี แสงตะวัน                       
1962202010093 นางสาวสุจิตรตา ไชยวัน                       
2062202010097 นางสาวสุนันทา คำนัน                       
2162202010098 นางสาวสุนิตา พรรณา                       
2262202010100 นางสาวสุพรรณวดี หล้าสงค์                       
2362202010101 นางสาวสุพรรณิการ์ พรมรัตน์                       
2462202010102 นางสาวสุริสา คันธร                       
2562202010103 นางสาวสุวนันท์ สังขะพงศ์                       
2662202010104 นายแสงรัตน์ วังทอง                       
2762202010105 นางสาวอธิศภาวดี ส่งเสริม                       
2862202010106 นางสาวอนงค์นุช อ่อนนางรอง                       
2962202010107 นางสาวอภัสรา เผดิม                       
3062202010108 นางสาวอภิญญา หนูพัฒน์                       
3162202010109 นางสาวอรดา โสพันธ์                       
3262202010110 นางสาวอรวรรณ สิงห์กุรัง                       
3362202010112 นางสาวอลิชา จันทเสน                       
3462202010113 นางสาวอัจฉรา เทพอาษา                       
3562202010114 นางสาวอาทิตยา สารวรรณ                       
3662202010115 นางสาวอาริษา คอระอุด                       
3762202010118 นางสาวกัญญาวีร์ สุทธิประภา                       
3862202010119 นางสาวณภัทร สืบราช                       
3962202010120 นางสาวฐิติมา อุ่นเรือน                       
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )