วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 3      กลุ่ม  พบ.13
  สาขาวิชาพณิชยการ
  สาขางานการบัญชี
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162202010007 นางสาวจิดาภา ไชยสวัสดิ์                       
262202010008 นางสาวจิดาภา ยอดแก้ว                       
362202010018 นางสาวชลิตา ศรีชาเนตร                       
462202010050 นางสาวเบญจวรรณ พรมเวียง                       
562202010051 นางสาวเบญจวรรณ สาลี                       
662202010055 นางสาวปรางรัศมี บุญเย็น                       
762202010068 นางสาวลัคณา วงค์แสง                       
862202010069 นางสาวลัดดา แก้วแจ่ม                       
962202010076 นางสาววรัมพร โนนชัย                       
1062202010082 นางสาวศรีสุวรรณ ตลับทอง                       
1162202010083 นางสาวศศิกาญจน์ ขันติเนตร                       
1262202010084 นางสาวศศิธร ดาขวา                       
1362202010085 นางสาวศิริวรรณ โรมใหม่                       
1462202010086 นางสาวศุภนิดา ทองค้อ                       
1562202010090 นางสาวสิริกัญญา คำเอี่ยม                       
1662202010091 นางสาวสุกัญญา เทพอุเทน                       
1762202010092 นางสาวสุกัลยาณี แสงตะวัน                       
1862202010093 นางสาวสุจิตรตา ไชยวัน                       
1962202010097 นางสาวสุนันทา คำนัน                       
2062202010098 นางสาวสุนิตา พรรณา                       
2162202010100 นางสาวสุพรรณวดี หล้าสงค์                       
2262202010101 นางสาวสุพรรณิการ์ พรมรัตน์                       
2362202010102 นางสาวสุริสา คันธร                       
2462202010103 นางสาวสุวนันท์ สังขะพงศ์                       
2562202010104 นายแสงรัตน์ วังทอง                       
2662202010105 นางสาวอธิศภาวดี ส่งเสริม                       
2762202010106 นางสาวอนงค์นุช อ่อนนางรอง                       
2862202010107 นางสาวอภัสรา เผดิม                       
2962202010108 นางสาวอภิญญา หนูพัฒน์                       
3062202010109 นางสาวอรดา โสพันธ์                       
3162202010110 นางสาวอรวรรณ สิงห์กุรัง                       
3262202010112 นางสาวอลิชา จันทเสน                       
3362202010113 นางสาวอัจฉรา เทพอาษา                       
3462202010114 นางสาวอาทิตยา สารวรรณ                       
3562202010115 นางสาวอาริษา คอระอุด                       
3662202010118 นางสาวกัญญาวีร์ สุทธิประภา                       
3762202010119 นางสาวณภัทร สืบราช                       
3862202010120 นางสาวฐิติมา อุ่นเรือน                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )