วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 3      กลุ่ม  พบ.13
  สาขาวิชาพณิชยการ
  สาขางานการบัญชี
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16222010007 นางสาวจิดาภา ไชยสวัสดิ์                       
26222010008 นางสาวจิดาภา ยอดแก้ว                       
36222010018 นางสาวชลิตา ศรีชาเนตร                       
46222010024 นางสาวฐิติมา อุ่นเรือน                       
56222010047 นางสาวนันทศิวรี นนทะเสน                       
66222010052 นางสาวเบญจวรรณ พรมเวียง                       
76222010053 นางสาวเบญจวรรณ สาลี                       
86222010076 นางสาววรัมพร โนนชัย                       
96222010081 นางสาวศรารัตน์ สืบเพ็ง                       
106222010082 นางสาวศรีสุวรรณ ตลับทอง                       
116222010083 นางสาวศศิกาญจน์ ขันติเนตร                       
126222010084 นางสาวศศิธร ดาขวา                       
136222010085 นางสาวศิริวรรณ โรมใหม่                       
146222010086 นางสาวศุภนิดา ทองค้อ                       
156222010088 นางสาวสาธิตา สารวัน                       
166222010090 นางสาวสิริกัญญา คำเอี่ยม                       
176222010091 นางสาวสุกัญญา เทพอุเทน                       
186222010092 นางสาวสุกัลยาณี แสงตะวัน                       
196222010093 นางสาวสุจิตรตา ไชยวัน                       
206222010094 นางสาวสุดารัตน์ จันทร์ชิ้ง                       
216222010096 นางสาวสุธาสีนี ซำบุญมี                       
226222010097 นางสาวสุนันทา คำนัน                       
236222010098 นางสาวสุนิตา พรรณา                       
246222010100 นางสาวสุพรรณวดี หล้าสงค์                       
256222010101 นางสาวสุพรรณิการ์ พรมรัตน์                       
266222010102 นางสาวสุริสา คันธร                       
276222010103 นางสาวสุวนันท์ สังขะพงศ์                       
286222010104 นายแสงรัตน์ วังทอง                       
296222010105 นางสาวอธิศภาวดี ส่งเสริม                       
306222010106 นางสาวอภัสรา เผดิม                       
316222010107 นางสาวอภิญญา หนูพัฒน์                       
326222010108 นางสาวอรดา โสพันธ์                       
336222010109 นางสาวอรวรรณ สิงห์กุรัง                       
346222010111 นางสาวอลิชา จันทเสน                       
356222010112 นางสาวอัจฉรา เทพอาษา                       
366222010113 นางสาวอาทิตยา สารวรรณ                       
376222010114 นางสาวอาริษา คอระอุด                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )