วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2562
กลุ่ม พบ.12     ชื่อกลุ่ม การบัญชี
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการบัญชี
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162202010011 นางสาวจิราภรณ์ โสดา                       
262202010015 นางสาวชนาภรณ์ ดวงไชย                       
362202010039 นางสาวธิญาดา จันสีชา                       
462202010040 นางสาวธิดา เสนาช่วย                       
562202010041 นางสาวธิดาวรรณ จำปาเรือง                       
662202010042 นางสาวนภเกตน์ อุ่นแดง                       
762202010043 นางสาวนภัสวรรณ แซ่ลี้                       
862202010044 นางสาวนภัสสร แซ่ลี้                       
962202010045 นางสาวนันทศิวรี นนทะเสน                       
1062202010046 นางสาวนันทินี ไชยสา                       
1162202010047 นางสาวนันธิดา พงศ์พีระ                       
1262202010048 นางสาวนิลปัทม์ ศรีวะเสาร์                       
1362202010049 นายบุญญฤทธิ์ ดวนใหญ่                       
1462202010052 นางสาวเบญญาภาภรณ์ ธนาเสน                       
1562202010053 นางสาวปทุมรัตน์ ก้านท้าว                       
1662202010054 นางสาวปนัดดา วงษ์พินิจ                       
1762202010056 นางสาวปรียานุช ธรรมชาติ                       
1862202010057 นางสาวปัทมพร อุ่นทรพันธ์                       
1962202010058 นางสาวพรพิมล วิเศษสังข์                       
2062202010059 นางสาวพัชราภรณ์ ไชยเนตร                       
2162202010060 นางสาวพิมพิดา บุญศรัทธา                       
2262202010061 นางสาวเพ็ชรลดา ศรีหาวงศ์                       
2362202010062 นางสาวภัทราวดี ทวี                       
2462202010063 นางสาวภัทลัดดา สุพิมพ์                       
2562202010064 นางสาวมนต์นภา สุขสนอง                       
2662202010065 นางสาวมุทิตา ใจดี                       
2762202010066 นางสาวลดาวัลย์ อาทิเวช                       
2862202010067 นางสาวลลิตา สิงห์คำ                       
2962202010071 นางสาววรดา กำจัด                       
3062202010072 นางสาววรรณภา ยุพิน                       
3162202010073 นางสาววรรณา ธรรมประดิษฐ                       
3262202010074 นางสาววรรณิดา กรมณี                       
3362202010077 นายวรากร ศรีละออน                       
3462202010078 นางสาววาจิตตรี อุดล                       
3562202010079 นางสาววิไลวรรณ บัวเขียว                       
3662202010080 นางสาววีร์วัชญา กันทา                       
3762202010089 นางสาวสินัตตา ทับทิมเทศ                       
3862202010095 นางสาวสุดารัตน์ ทองมา                       
3962202010111 นางสาวอริสรา จันทะวงค์                       
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )