วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  พบ.12
  สาขาวิชาพณิชยการ
  สาขางานการบัญชี
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16122010010 นางสาวกัลยาณี ชาญชิต                       
26122010026 นางสาวชุฎาภรณ์ ศรีวงค์จันทร์                       
36122010032 นางสาวณัฎฐธิดา นรดี                       
46122010046 นางสาวนภัสพร เขตนิมิตร                       
56122010047 นายนันทนา มีเหมือน                       
66122010048 นางสาวนันทพร ปอนสำโรง                       
76122010050 นางสาวนันธิดา กาจกระโทก                       
86122010051 นางสาวนารถชนก อนันต์                       
96122010054 นางสาวนุชจิรา หนองหงอก                       
106122010055 นางสาวปนัดดา หินกล้า                       
116122010056 นางสาวปภาวรินท์ ครองยุติ                       
126122010058 นางสาวปริญาภรณ์ ศรพรม                       
136122010059 นางสาวปวรรัตน์ สมรัตน์                       
146122010060 นางสาวปาริฉัตร อุ่นอก                       
156122010062 นางสาวปิยวรรณ วิชาเรือง                       
166122010064 นางสาวพรชิตา นามคำ                       
176122010065 นางสาวพรนภา นรชัย                       
186122010066 นางสาวพรนัชชา พยัคสา                       
196122010067 นางสาวพรพิมล ธรรมคุณ                       
206122010068 นางสาวพรไพริน สมรัตน์                       
216122010069 นางสาวพัชริดา ดวงใจ                       
226122010070 นางสาวพัชรี โคกสีนอก                       
236122010071 นางสาวพิมพิกา เสาศิริ                       
246122010072 นางสาวภควดี เทพขันธ์                       
256122010073 นางสาวภักชริญา วังทอง                       
266122010074 นางสาวภัทรจิรา สมเพ็ชร                       
276122010076 นางสาวมลฤดี พิมพ์ทอง                       
286122010078 นางสาวรัชนีกร คุณเลิศ                       
296122010079 นางสาวรัชนีกร พลแก้ว                       
306122010080 นางสาวรินลดา นามวิชัย                       
316122010081 นางสาวรุ่งนภา มาลีรัตน์                       
326122010082 นางสาวรุ่งนภา สว่างภพ                       
336122010083 นางสาวลลิดา พรมชาติ                       
346122010084 นางสาวละมัย เกษร                       
356122010085 นางสาววนิดา บุติพันคา                       
366122010086 นางสาววรรณนิสา จันทร์เพ็ง                       
376122010087 นางสาววราภรณ์ กันเทพา                       
386122010088 นางสาววราภรณ์ เชตวัน                       
396122010089 นางสาววริศรา ดวงพรม                       
406122010097 นางสาวศิริพร ปราบวงษา                       
416122010132 นางสาวเจนจิรา กันยามัย                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )