วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  พบ.11
  สาขาวิชาพณิชยการ
  สาขางานการบัญชี
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
162202010001 นางสาวกรชพรรณ กันณิกา                       
262202010002 นางสาวกรณิกา เนียมหอม                       
362202010003 นางสาวกังสดาล ในทอง                       
462202010004 นางสาวคูณทรัพย์ ผาสุกจิตร                       
562202010005 นางสาวจันทนา ก่อกุล                       
662202010006 นางสาวจันทร์มณีพร ภูสุวรรณ                       
762202010009 นางสาวจิตติยา สุทาบุญ                       
862202010010 นางสาวจิราภรณ์ ใยดวง                       
962202010012 นางสาวเจนจิรา โพธิ์ขาว                       
1062202010013 นางสาวชนกสุดา ญานศิริ                       
1162202010014 นางสาวชนาธิปวรรณ จันทอง                       
1262202010016 นางสาวชลธิชา พรรณา                       
1362202010017 นางสาวชลิตา ผาคำ                       
1462202010019 นางสาวชัญญานุช อ่อนอก                       
1562202010020 นางสาวชุติมา กุนหอม                       
1662202010021 นางสาวฐิตาภา สารคุณ                       
1762202010022 นางสาวฐิติมา แก้วกลม                       
1862202010023 นางสาวณฐอร กันหาบุตร                       
1962202010024 นายณรงค์ศักดิ์ วังทอง                       
2062202010025 นางสาวณัฎฐา สายสมบัติ                       
2162202010026 นางสาวณัฏฐชาดา สีดาชาติ                       
2262202010027 นางสาวณัฐธิชา เจียงแก้ว                       
2362202010028 นางสาวณิชนันท์ สมศรี                       
2462202010029 นางสาวณิชารีย์ นามวิจิตร                       
2562202010030 นางสาวดวงตา คำไพเราะ                       
2662202010031 นางสาวดวงสมร วงษ์รินยอง                       
2762202010032 นางสาวติยาภรณ์ บุญเรือง                       
2862202010033 นายทวีวัฒน์ สุวรรณวัฒน์                       
2962202010034 นางสาวธนพร พิมพ์ทอง                       
3062202010035 นางสาวธัญญาเรศ จำปี                       
3162202010036 นายธัญยกร รินทร                       
3262202010038 นางสาวธารารัตน์ นิลกร                       
3362202010070 นางสาวลินลดา ดวงอาจ                       
3462202010075 นางสาววรรดา ปะอาว                       
3562202010087 นางสาวศุภาภรณ์ ปัญญาคม                       
3662202010099 นางสาวสุนิสา เกื้อกูล                       
3762202010116 นางสาวอาลิสา พุทธรักษ์                       
3862202010117 นางสาวอุไรวรรณ ทองมวล                       
3962202010121 นางสาวฐิติมา บุญวงค์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )