วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  พบ.11
  สาขาวิชาพณิชยการ
  สาขางานการบัญชี
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16122010001 นางสาวปิยะธิดา แก้วพินึก                       
26122010002 นางสาวดุนยาพร เศษคง                       
36122010003 นางสาวกฌามาศ จรเด็จ                       
46122010004 นางสาวกมลทิพย์ บัวกัน                       
56122010006 นางสาวกรวิภา ขันติวงค์                       
66122010007 นางสาวกัญจนพร จงรักษ์                       
76122010008 นางสาวกัญญรัตน์ สีทอง                       
86122010009 นางสาวกัลยา วงศ์สุวัฒน์                       
96122010011 นางสาวกิตติญา พงษ์ละคร                       
106122010012 นางสาวคณีวรรณ์ ปลูกพันธ์                       
116122010013 นางสาวจอมขวัญ นุ่มนวล                       
126122010014 นางสาวจันทร์จิรา สอนภักดี                       
136122010015 นางสาวจันทิมา ทำบุญ                       
146122010016 นางสาวจิดาภา บุญเลิศ                       
156122010017 นางสาวจินตนา วงศ์จอม                       
166122010018 นางสาวจิรัชญา พรมหาชัย                       
176122010019 นางสาวจิราภรณ์ สุภเกษ                       
186122010020 นางสาวจุฑามาศ กิ่งสีดา                       
196122010022 นางสาวชลธิชา จันทร์ใส                       
206122010024 นางสาวชลธิชา สาลีพันธ์                       
216122010025 นางสาวชลธิชา เนียมหอม                       
226122010027 นางสาวชุดารัตน์ จันทร์ป้อง                       
236122010028 นางสาวฐณิชา ชัยพิมล                       
246122010030 นางสาวฐิติมา มหาวงค์                       
256122010034 นางสาวณัฐพิมล กุลณพฤกษ์วรทัต                       
266122010035 นางสาวณัฐวดี แสวงสุข                       
276122010037 นางสาวทาริกา แก้วแจ่ม                       
286122010038 นางสาวทิพย์สวรรค์ สุริหะ                       
296122010039 นางสาวทิพวรรณ ดวนสูง                       
306122010040 นางสาวธนพร วรบุตร                       
316122010041 นางสาวธัญญลักษณ์ นวลแก้ว                       
326122010042 นางสาวธิดาวรรณ จำปาเรือง                       
336122010043 นายธีรลักษณ์ แสงสิงห์                       
346122010044 นางสาวนงค์ลักษณ์ เฟื่องบุญ                       
356122010045 นางสาวนภัสวรรณ แสงไกร                       
366122010052 นางสาวนิตยา กรึ่งไกร                       
376122010090 นางสาววารีรัตน์ มะโนธรรม                       
386122010129 นางสาวอุบลวรรณ คุณสิม                       
396122010137 นางสาวธัญญาเรศ สีดามาตย์                       
406122010138 นางสาวหทัยเทพ รสจันทน์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )