วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานสถาปัตยกรรม
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162201080023 นางสาวพิกุลทอง ใจเรือง                       
262201080024 นางสาวภิญญาพัชร์ รัศมีนิธิวราธร                       
362201080025 นางสาวรัตนาภรณ์ พุทธิกาญจนกุล                       
462201080026 นางสาวรุ้งฤดี กิริรัมย์                       
562201080027 นางสาวศรีสุดา บุญเฟรือง                       
662201080028 นายสมบูรณ์ สัมฤทธิ์                       
762201080029 นางสาวสิริวิมล ทับทิม                       
862201080030 นางสาวสุนิสา โพธิ์อุดม                       
962201080031 นายสุรดนัย พละศักดิ์                       
1062201080032 นายสุรเดช อ่อนเทศ                       
1162201080033 นางสาวหทัยพร คชอาจ                       
1262201080034 นายอภิศักดิ์ ถนัดทาง                       
1362201080035 นางสาวอรอนงค์ เอี้ยงไธสง                       
1462201080036 นางสาวอลิสา ภาคพรม                       
1562201080037 นางสาวอัจฉรา ก่ำแก้ว                       
1662201080038 นายอัษฎาวุฒิ วสุอังกูร                       
1762201080039 นางสาวณภัทร สุวรรณา                       
1862201080041 นางสาวอมรรัตน์ อ่างงาม                       
1962201080042 นายอาคม เกษหงษ์                       
2062201080043 นางสาวปาลิดา สุระสิงห์                       
2162201080044 นางสาวอรพิมล สารโท                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )