วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชถ.11
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานสถาปัตยกรรม
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
162201080003 นายเกรียงศักดิ์ นามวิชา                       
262201080004 นางสาวจารวี ขายม                       
362201080005 นางสาวจุฑารัตน์ เพ็งสอน                       
462201080006 นางสาวชเนตตี เวียงสิมา                       
562201080007 นางสาวณภัทร จักรปร้อง                       
662201080008 นางสาวณัฎฐวรรณ พวงพันธ์                       
762201080009 นายณัฐพล โพธิ์อุดม                       
862201080010 นายถนัดษิณ เจือจันทร์                       
962201080011 นายทวีชัย คำผุย                       
1062201080012 นายนพรัตน์ เข็มคำ                       
1162201080013 นางสาวนรินทิพย์ เนื้อทอง                       
1262201080014 นายนักรบ แสงเวียน                       
1362201080015 นางสาวนันทพร ปุยวงศ์                       
1462201080016 นางสาวนิพาดา มังษา                       
1562201080017 นางสาวบุษยา เสาเวียง                       
1662201080018 นางสาวเบญจมินทร์ ดอกดวง                       
1762201080019 นายพงธกร จันดำ                       
1862201080020 นางสาวพรพรรณ พิมพ์สาลี                       
1962201080021 นางสาวพักตร์ศิริ ใจอ่อน                       
2062201080022 นางสาวพัชราภา ดวงเด่น                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชถ.12
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานสถาปัตยกรรม
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
162201080023 นางสาวพิกุลทอง ใจเรือง                       
262201080024 นางสาวภิญญาพัชร์ รัศมีนิธิวราธร                       
362201080025 นางสาวรัตนาภรณ์ พุทธิกาญจนกุล                       
462201080026 นางสาวรุ้งฤดี กิริรัมย์                       
562201080027 นางสาวศรีสุดา บุญเฟรือง                       
662201080028 นายสมบูรณ์ สัมฤทธิ์                       
762201080029 นางสาวสิริวิมล ทับทิม                       
862201080030 นางสาวสุนิสา โพธิ์อุดม                       
962201080031 นายสุรดนัย พละศักดิ์                       
1062201080032 นายสุรเดช อ่อนเทศ                       
1162201080033 นางสาวหทัยพร คชอาจ                       
1262201080034 นายอภิศักดิ์ ถนัดทาง                       
1362201080035 นางสาวอรอนงค์ เอี้ยงไธสง                       
1462201080036 นางสาวอลิสา ภาคพรม                       
1562201080037 นางสาวอัจฉรา ก่ำแก้ว                       
1662201080038 นายอัษฎาวุฒิ วสุอังกูร                       
1762201080039 นางสาวณภัทร สุวรรณา                       
1862201080041 นางสาวอมรรัตน์ อ่างงาม                       
1962201080042 นายอาคม เกษหงษ์                       
2062201080043 นางสาวปาลิดา สุระสิงห์                       
2162201080044 นางสาวอรพิมล สารโท                       
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )