ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   ชถ.12    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา การก่อสร้าง  สาขางาน สถาปัตยกรรม
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
220000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
320000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
420001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
520100-1301เขียนแบบเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
620108-1002วัสดุก่อสร้าง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
720001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
820108-2008ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ 1-4-35 แก้ไข   ลบ
920108-2110กฎหมายอาคาร 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1020108-2108การเขียนภาพร่าง 0-4-24 แก้ไข   ลบ
1120108-9007ระบบสุขาภิบาลอาคาร 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1220000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 หน่วย 33 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1320000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1420000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1520000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1620000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
1720000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
1820001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
1920100-1303ศิลปะและภาพร่าง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2020108-2004การเขียนแบบก่อสร้าง 1 0-6-16 แก้ไข   ลบ
2120108-2009การทำหุ่นจำลอง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2220108-2102คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2320108-9006ระบบไฟฟ้าในอาคาร 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2420000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  17 หน่วย 32 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 22/01/2021 01:11:52

ปวช.1   ชถ.   ห้อง  1    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา การก่อสร้าง  สาขางาน สถาปัตยกรรม
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2520000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2620000-1204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2720000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2820000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2920001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3020108-1001พื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3120108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 1-6-37 แก้ไข   ลบ
3220108-2005การเขียนแบบก่อสร้าง 2 0-6-26 แก้ไข   ลบ
3320108-2109ลายไทยในงานสถาปัตยกรรม 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3420108-9003การปฏิบัติงานจัดสวน 0-6-26 แก้ไข   ลบ
3520000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 หน่วย 40 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
3620000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3720000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3820000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3920001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 แก้ไข   ลบ
4020108-1003การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4120108-2002การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 1-6-37 แก้ไข   ลบ
4220108-2006การเขียนแบบก่อสร้าง 3 0-6-26 แก้ไข   ลบ
4320108-2007การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 0-6-26 แก้ไข   ลบ
4420108-2010การประมาณราคางานก่อสร้าง 1-2-23 แก้ไข   ลบ
4520108-2104การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4620108-9001วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
4720000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 42 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 22/01/2021 01:11:52

ปวช.1   ชถ.   ห้อง  1    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา การก่อสร้าง  สาขางาน สถาปัตยกรรม
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
4820108-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
4920000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
5020000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12 แก้ไข   ลบ
5120108-1004พฤติกรรมโครงสร้างอาคาร 2-0-22 แก้ไข   ลบ
5220108-2003การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 1-6-37 แก้ไข   ลบ
5320108-2111เทคนิคก่อสร้าง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
5420108-2113กลศาสตร์โครงสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
5520108-2101การเขียนแบบก่อสร้าง 4 0-6-26 แก้ไข   ลบ
5620108-2103การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2 0-6-26 แก้ไข   ลบ
5720108-2105การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 1-3-24 แก้ไข   ลบ
5820108-8501โครงงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
5920000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 37 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 22/01/2021 01:11:52
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ] [2/2564 ] [1/2565 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564] [1.5/2564] [2.5/2564] [2.5/2565]
ผลการเรียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]
บัตรลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]
ค่าลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0218129 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.