วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานสถาปัตยกรรม
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16121080022 นางสาวธญาณี ต่อติด                       
26121080023 นายธนกฤต กิ่งสาร                       
36121080024 นายธนพล คงคา                       
46121080025 นางสาวธิดารัตน์ แจ่มปัญญา                       
56121080026 นายนวมินทร์ เปียกสันเทียะ                       
66121080027 นายบริวัตร รัตนวัน                       
76121080028 นายประสิทธิ์ พรมมา                       
86121080029 นางสาวปรีดาภรณ์ รูปหมอก                       
96121080030 นางสาวปาลิตา อนุสิทธิ์                       
106121080031 นางสาวพรรณภษา ปรือปรัก                       
116121080032 นายพาณิชย์ ศรีพูล                       
126121080033 นายพุธฤกษ์ สิงห์เทพ                       
136121080034 นางสาวภาวิณี มะนาศรี                       
146121080035 นางสาวภิญญาพัชร์ รัศมีนิธิวราธร                       
156121080036 นายภูวนัย บุตรชาติ                       
166121080037 นางสาวมัลลิกา ดวงเนตร                       
176121080038 นางสาวมาลิษา ดวนสูง                       
186121080039 นายรัชชานนท์ จันดี                       
196121080040 นางสาวรัตน์จรีย์ หนองหงอก                       
206121080041 นางสาววชิราพร ไชยสาร                       
216121080052 นางสาวอมรรัตน์ อ่างงาม                       
226121080053 นางสาวอรพรรณ ธรรมบุตร                       
236121080054 นางสาวอรอนงค์ ศรีรังสิน                       
246121080055 นางสาวอักษราภัค ช่างดี                       
256121080056 นางสาวอารียา ทันที                       
266121080057 นางสาวอินทิรา ในทอง                       
276121080058 นายเกียรติศักดิ์ ดาราสุริยะ                       
286121080059 นางสาวเจนจิรา จันทร์เกษ                       
296121080060 นางสาวแพรวพิมล ผิวผ่อง                       
306121080061 นางสาวแพรวมณี ทนนศักดิ์                       
316121080065 นางสาวภาดารัตน์ ทองหล่อ                       
326121080066 นายอธิศพงศ์ภรณ์ แสนอุบล                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )