วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2562
กลุ่ม ชธ.11     ชื่อกลุ่ม โยธา
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานสถาปัตยกรรม
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162201080003 นายเกรียงศักดิ์ นามวิชา                       
262201080004 นางสาวจารวี ขายม                       
362201080005 นางสาวจุฑารัตน์ เพ็งสอน                       
462201080006 นางสาวชเนตตี เวียงสิมา                       
562201080007 นางสาวณภัทร จักรปร้อง                       
662201080008 นางสาวณัฎฐวรรณ พวงพันธ์                       
762201080009 นายณัฐพล โพธิ์อุดม                       
862201080010 นายถนัดษิณ เจือจันทร์                       
962201080011 นายทวีชัย คำผุย                       
1062201080012 นายนพรัตน์ เข็มคำ                       
1162201080013 นางสาวนรินทิพย์ เนื้อทอง                       
1262201080014 นายนักรบ แสงเวียน                       
1362201080015 นางสาวนันทพร ปุยวงศ์                       
1462201080016 นางสาวนิพาดา มังษา                       
1562201080017 นางสาวบุษยา เสาเวียง                       
1662201080018 นางสาวเบญจมินทร์ ดอกดวง                       
1762201080019 นายพงธกร จันดำ                       
1862201080020 นางสาวพรพรรณ พิมพ์สาลี                       
1962201080021 นางสาวพักตร์ศิริ ใจอ่อน                       
2062201080022 นางสาวพัชราภา ดวงเด่น                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )