วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2562
กลุ่ม ชธ.14     ชื่อกลุ่ม โยธา
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานโยธา
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162201210008 นายจตุรานนท์ อ่ำพิพัฒน์                       
262201210020 นายชัชวาล ไชยสิทธิ์                       
362201210071 นายวสันต์ หาญเหี้ยม                       
462201210072 นายวิชญะ บุญเกิด                       
562201210073 นางสาววิชญาดา เสาร์ศิริ                       
662201210074 นายวิบูลย์ ใสสวัสดิ์                       
762201210075 นางสาววิไลลักษณ์ บุญส่ง                       
862201210076 นายวีระพล คมมนต์                       
962201210077 นายวุฒิพงษ์ แซ่เฮ้ง                       
1062201210078 นางสาวศิริรุ่ง บัวรินทร์                       
1162201210079 นายศุภชัย ฤทธิทักษ์                       
1262201210080 นางสาวศุภัชญา ศรีบาล                       
1362201210081 นางสาวสาวิตรี กิ่งเกษ                       
1462201210082 นายสิรดนัย ปราบพินาศ                       
1562201210083 นางสาวสุธิชา อาจไพรินทร์                       
1662201210084 นางสาวสุนิสา อินธิเดช                       
1762201210085 นางสาวสุพัฒตรา ศรีดาชาติ                       
1862201210086 นางสาวสุริสา ชัยพุทธ                       
1962201210087 นางสาวสุวนันท์ นะกุล                       
2062201210088 นายเสกสรร ด่านสำราญ                       
2162201210089 นายจิระพงศ์ สว่างภพ                       
2262201210090 นายอนวัช กิ่งของ                       
2362201210091 นางสาวอนุศรา ราชภักดี                       
2462201210092 นายอภิวัฒน์ แก้วคำ                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )