วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชธ.13
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานโยธา
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162201210047 นางสาวปรียานุช ยอดเกษ                       
262201210048 นายปานนั้น อ่อนทุม                       
362201210049 นางสาวพชรพร แก้วรักษา                       
462201210050 นางสาวพรชิตา รักษาศิริ                       
562201210051 นายพลวัฒน์ นามพรม                       
662201210052 นางสาวพัชรินทร์ ภักดี                       
762201210053 นายพัฒนพงศ์ คำนวล                       
862201210054 นายพิเชษฐ์ นันกระโทก                       
962201210055 นายพีระพัฒน์ บุระขันธ์                       
1062201210056 นายภัทรพล ต่อติด                       
1162201210057 นางสาวภัทรภรณ์ กาละพัฒน์                       
1262201210058 นางสาวภารดี ศิริศร                       
1362201210059 นางสาวภาวินี พันธ์ศรี                       
1462201210060 นางสาวมณทิชา คงหนู                       
1562201210061 นางสาวเมทณี แพ่งมาศ                       
1662201210062 นางสาวยุพยง เพ็ชรนิล                       
1762201210064 นายรัชชานนท์ อินธิเดช                       
1862201210065 นายราชัน สอนจำปา                       
1962201210066 นางสาวลักษิกา กรึมกระโทก                       
2062201210067 นางสาววนิดา เลงไทยสงค์                       
2162201210068 นางสาววรพรรณ เทียมสิงห์                       
2262201210070 นางสาววราภรณ์ พิมพา                       
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชธ.14
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานโยธา
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162201210008 นายจตุรานนท์ อ่ำพิพัฒน์                       
262201210073 นางสาววิชญาดา เสาร์ศิริ                       
362201210074 นายวิบูลย์ ใสสวัสดิ์                       
462201210075 นางสาววิไลลักษณ์ บุญส่ง                       
562201210076 นายวีระพล คมมนต์                       
662201210077 นายวุฒิพงษ์ แซ่เฮ้ง                       
762201210078 นางสาวศิริรุ่ง บัวรินทร์                       
862201210079 นายศุภชัย ฤทธิทักษ์                       
962201210080 นางสาวศุภัชญา ศรีบาล                       
1062201210081 นางสาวสาวิตรี กิ่งเกษ                       
1162201210082 นายสิรดนัย ปราบพินาศ                       
1262201210083 นางสาวสุธิชา อาจไพรินทร์                       
1362201210084 นางสาวสุนิสา อินธิเดช                       
1462201210085 นางสาวสุพัฒตรา ศรีดาชาติ                       
1562201210086 นางสาวสุริสา ชัยพุทธ                       
1662201210087 นางสาวสุวนันท์ นะกุล                       
1762201210088 นายเสกสรร ด่านสำราญ                       
1862201210089 นายจิระพงศ์ สว่างภพ                       
1962201210090 นายอนวัช กิ่งของ                       
2062201210091 นางสาวอนุศรา ราชภักดี                       
2162201210092 นายอภิวัฒน์ แก้วคำ                       
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )