วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานโยธา
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16121210066 นายสมปอง ศรีวิศร                       
26121210067 นายสมิทธิ์ วงศ์ยืน                       
36121210068 นายสิทธินนท์ ไชยา                       
46121210069 นางสาวสิราวรรณ คำเสียง                       
56121210070 นางสาวสุธิประภา เขียนทอง                       
66121210071 นายสุนทร ไชยพันธ์                       
76121210072 นายสุเทพ สารเพชร                       
86121210073 นายหนึ่งฤทัย แซ่จึง                       
96121210074 นางสาวอดิภา ภักดีแสน                       
106121210075 นายอนิรุต วิปุละ                       
116121210076 นายอนุชาติ จันครา                       
126121210077 นายอนุพงษ์ วงศ์จันทร์                       
136121210078 นายอภิพัฒ กรุณา                       
146121210079 นายอรรถพร มาศงามเมือง                       
156121210080 นางสาวอัญธิกา พจนา                       
166121210081 นางสาวอารียา ไชยปัญญา                       
176121210082 นางสาวเจนจิรา วรรณวงษ์                       
186121210083 นายเดชมนตรี อิสาน                       
196121210084 นางสาวเยาวลักษณ์ สุธารส                       
206121210085 นายโยธา สมร                       
216121210086 นายโรจนศักดิ์ อุทธศรี                       
226121210087 นางสาวรัตนา ลุนคำ                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )