วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2562
กลุ่ม ชธ.13     ชื่อกลุ่ม โยธา
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานโยธา
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162201210047 นางสาวปรียานุช ยอดเกษ                       
262201210048 นายปานนั้น อ่อนทุม                       
362201210049 นางสาวพชรพร แก้วรักษา                       
462201210050 นางสาวพรชิตา รักษาศิริ                       
562201210051 นายพลวัฒน์ นามพรม                       
662201210052 นางสาวพัชรินทร์ ภักดี                       
762201210053 นายพัฒนพงศ์ คำนวล                       
862201210054 นายพิเชษฐ์ นันกระโทก                       
962201210055 นายพีระพัฒน์ บุระขันธ์                       
1062201210056 นายภัทรพล ต่อติด                       
1162201210057 นางสาวภัทรภรณ์ กาละพัฒน์                       
1262201210058 นางสาวภารดี ศิริศร                       
1362201210059 นางสาวภาวินี พันธ์ศรี                       
1462201210060 นางสาวมณทิชา คงหนู                       
1562201210061 นางสาวเมทณี แพ่งมาศ                       
1662201210062 นางสาวยุพยง เพ็ชรนิล                       
1762201210063 นางสาวยุพา จันทรดาลุย                       
1862201210064 นายรัชชานนท์ อินธิเดช                       
1962201210065 นายราชัน สอนจำปา                       
2062201210066 นางสาวลักษิกา กรึมกระโทก                       
2162201210067 นางสาววนิดา เลงไทยสงค์                       
2262201210068 นางสาววรพรรณ เทียมสิงห์                       
2362201210069 นางสาววรวรรณ คำฝอย                       
2462201210070 นางสาววราภรณ์ พิมพา                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )