วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชธ.13
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานโยธา
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16221210045 นายปานนั้น อ่อนทุม                       
26221210046 นางสาวพชรพร แก้วรักษา                       
36221210047 นางสาวพรชิตา รักษาศิริ                       
46221210048 นายพลวัฒน์ นามพรม                       
56221210049 นางสาวพัชรินทร์ ภักดี                       
66221210050 นายพัฒนพงศ์ คำนวล                       
76221210051 นายพิเชษฐ์ นันกระโทก                       
86221210052 นายพีระพัฒน์ บุระขันธ์                       
96221210053 นายภัทรพล ต่อติด                       
106221210054 นางสาวภัทรภรณ์ กาละพัฒน์                       
116221210055 นางสาวภารดี ศิริศร                       
126221210056 นางสาวภาวินี พันธ์ศรี                       
136221210057 นางสาวมณทิชา คงหนู                       
146221210058 นางสาวเมทณี แพ่งมาศ                       
156221210059 นางสาวยุพยง เพ็ชรนิล                       
166221210060 นางสาวยุพา จันทรดาลุย                       
176221210061 นายรัชชานนท์ อินธิเดช                       
186221210062 นายราชัน สอนจำปา                       
196221210063 นางสาวลักษิกา กรึมกระโทก                       
206221210064 นางสาววนิดา เลงไทยสงค์                       
216221210065 นางสาววรพรรณ เทียมสิงห์                       
226221210066 นางสาววราภรณ์ พิมพา                       
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชธ.14
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานโยธา
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16221210044 นางสาวปรียานุช ยอดเกษ                       
26221210067 นายวสันต์ หาญเหี้ยม                       
36221210068 นายวิชญะ บุญเกิด                       
46221210069 นางสาววิชญาดา เสาร์ศิริ                       
56221210070 นายวิบูลย์ ใสสวัสดิ์                       
66221210071 นางสาววิไลลักษณ์ บุญส่ง                       
76221210072 นายวีระพล คมมนต์                       
86221210073 นายวุฒิพงษ์ แซ่เฮ้ง                       
96221210074 นางสาวศิริรุ่ง บัวรินทร์                       
106221210075 นายศุภชัย ฤทธิทักษ์                       
116221210076 นางสาวศุภัชญา ศรีบาล                       
126221210077 นางสาวสาวิตรี กิ่งเกษ                       
136221210078 นายสิรดนัย ปราบพินาศ                       
146221210079 นางสาวสุธิชา อาจไพรินทร์                       
156221210080 นางสาวสุนิสา อินธิเดช                       
166221210081 นางสาวสุพัฒตรา ศรีดาชาติ                       
176221210082 นางสาวสุริสา ชัยพุทธ                       
186221210083 นางสาวสุวนันท์ นะกุล                       
196221210084 นายเสกสรร ด่านสำราญ                       
206221210085 นายจิระพงศ์ สว่างภพ                       
216221210086 นายอนวัช กิ่งของ                       
226221210087 นางสาวอนุศรา ราชภักดี                       
236221210088 นายอภิวัฒน์ แก้วคำ                       
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )