วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2562
กลุ่ม ชธ.12     ชื่อกลุ่ม โยธา
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานโยธา
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162201210024 นางสาวณัฏฐณิชา แก้วเหลา                       
262201210025 นางสาวณัฐทิชา พยัฆทา                       
362201210026 นายณัฐพร ฉิมภู                       
462201210027 นายณัฐพล โนนน้อย                       
562201210028 นายณัฐภัทร สมบรรณ์                       
662201210029 นางสาวดรุณี โสพิน                       
762201210030 นายธนกร บุญหวาน                       
862201210031 นายธนพล มิยะพันธ์                       
962201210032 นายธนพัฒน์ ทองมุข                       
1062201210033 นายธนะวินท์ มณีวงษ์                       
1162201210034 นายธนากรณ์ คะหาญ                       
1262201210035 นายธราเทพ ศรีสุวรรณ                       
1362201210036 นางสาวธารารัตน์ นิยม                       
1462201210037 นายธีรภัทร สายทอง                       
1562201210038 นายธีรศักดิ์ บุญศักดิ์                       
1662201210039 นายธีระวุฒน์ อุรัญ                       
1762201210040 นางสาวนพรัตน์ ยศสมบัติ                       
1862201210041 นายนรากร อินทะเสน                       
1962201210042 นายนันทกร อุดหนุน                       
2062201210043 นายนันทวัฒน์ เจริญผล                       
2162201210044 นางสาวนันทิพร จันทสาร                       
2262201210045 นายปฎิพล สมคณะ                       
2362201210046 นางสาวปนัดดา รบศึก                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )