วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชธ.11
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานโยธา
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
162201210002 นายกรวิชญ์ น้อยมิ่ง                       
262201210003 นางสาวกฤตพร มอญเพ็ชร                       
362201210006 นายคฑาวุฒิ ชินวงค์                       
462201210007 นายครองฤทธิ์ ปวนหนิ้ว                       
562201210009 นางสาวจามจุรี เห็นดี                       
662201210010 นางสาวจารุพิชญา ยะวะระ                       
762201210011 นายจิตติพัฒน์ วงศ์จร                       
862201210012 นางสาวจิตติภา คำอุดม                       
962201210013 นายจิรกาล จันตะ                       
1062201210014 นายเจตนิพัทธ์ ธรรมทวี                       
1162201210015 นายชนะชัย โพธิ์พอน                       
1262201210016 นายชนาธิป ทองพันชั่ง                       
1362201210017 นางสาวชมพูนุช ทองคำ                       
1462201210018 นางสาวชลดา ประทุมทอง                       
1562201210019 นางสาวชลลฏา ระศร                       
1662201210021 นายญาณทัศน์ มณีจันทร์                       
1762201210023 นายณรงค์ฤทธิ์ สิงห์สาย                       
1862201210093 นางสาวมาริษา บุญทาทอง                       
1962201210094 นายธนโชติ แก้วเชียงทอง                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชธ.12
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานโยธา
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
162201210024 นางสาวณัฏฐณิชา แก้วเหลา                       
262201210025 นางสาวณัฐทิชา พยัฆทา                       
362201210026 นายณัฐพร ฉิมภู                       
462201210027 นายณัฐพล โนนน้อย                       
562201210028 นายณัฐภัทร สมบรรณ์                       
662201210029 นางสาวดรุณี โสพิน                       
762201210030 นายธนกร บุญหวาน                       
862201210031 นายธนพล มิยะพันธ์                       
962201210032 นายธนพัฒน์ ทองมุข                       
1062201210035 นายธราเทพ ศรีสุวรรณ                       
1162201210036 นางสาวธารารัตน์ นิยม                       
1262201210037 นายธีรภัทร สายทอง                       
1362201210038 นายธีรศักดิ์ บุญศักดิ์                       
1462201210039 นายธีระวุฒน์ อุรัญ                       
1562201210040 นางสาวนพรัตน์ ยศสมบัติ                       
1662201210041 นายนรากร อินทะเสน                       
1762201210042 นายนันทกร อุดหนุน                       
1862201210043 นายนันทวัฒน์ เจริญผล                       
1962201210044 นางสาวนันทิพร จันทสาร                       
2062201210045 นายปฎิพล สมคณะ                       
2162201210046 นางสาวปนัดดา รบศึก                       
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )