ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   ชธ.12    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา การก่อสร้าง  สาขางาน โยธา
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
320000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
420000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
520000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
620000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
720001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
820121-1002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
920121-2101งานไม้ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
1020121-2102งานปูน 0-6-26 แก้ไข   ลบ
1120000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 หน่วย 34 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1220000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1320000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1420000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1520000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
1620000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
1720121-1003วัสดุก่อสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1820121-1004การสำรวจเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1920121-1005เทคนิคก่อสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2020121-2006การเขียนแบบงานก่อสร้าง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2120121-2008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2220121-2103เครื่องจักรกลงานไม้ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
2320001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2420000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 32 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 23/01/2021 18:55:31

ปวช.1   ชธ.   ห้อง  1    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา การก่อสร้าง  สาขางาน โยธา
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2520000-1204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2620121-1001คณิตศาสตร์ช่างโยธา 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2720001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
2820121-2004การประมาณราคางานก่อสร้าง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2920121-2007การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3020121-2104งานก่อสร้างอาคารไม้ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
3120121-2105งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 0-6-26 แก้ไข   ลบ
3220121-2115ความปลอดภัยในงานโยธา 2-0-22 แก้ไข   ลบ
3320121-2001งานสำรวจและงานระดับ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3420000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  17 หน่วย 35 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
3520000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3620001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
3720121-2010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
3820121-2005การประมาณราคางานโยธา 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3920121-2106งานโยธา 0-6-26 แก้ไข   ลบ
4020121-2112การเขียนแบบโครงสร้างโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4120121-2113การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4220121-2002การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4320000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
4420000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
4520121-2117การสำรวจเฉพาะแปลง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 หน่วย 36 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 23/01/2021 18:55:31

ปวช.1   ชธ.   ห้อง  1    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา การก่อสร้าง  สาขางาน โยธา
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
4620121-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
4720000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
4820000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12 แก้ไข   ลบ
4920000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
5020121-1006หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 1-3-24 แก้ไข   ลบ
5120001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
5220121-2009เทคนิคงานโยธา 2-0-22 แก้ไข   ลบ
5320121-2011กลศาสตร์โครงสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
5420121-8501โครงงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
5520121-2114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
5620121-2111การทำหุ่นจำลอง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
5720121-2119งานสุขาภิบาล 1-3-24 แก้ไข   ลบ
5820121-2003การสำรวจเส้นทาง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
5920000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
6020121-2120การคำนวณแผนที่ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
6120121-2012เครื่องจักรกลงานโยธา 2-0-22 แก้ไข   ลบ
 รวม  26 38 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 23/01/2021 18:55:31
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ] [2/2564 ] [1/2565 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564] [1.5/2564] [2.5/2564] [2.5/2565]
ผลการเรียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]
บัตรลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]
ค่าลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0232918 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.