วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานโยธา
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16121210023 นายณัฐพล คำแพง                       
26121210024 นายณัฐพล ช่างบุ                       
36121210025 นายณัฐพล อ่องสอาด                       
46121210026 นายณัฐวัฒน์ แพ่งพนม                       
56121210027 นายณัฐวุฒิ ศุภเลิศ                       
66121210028 นายธนวินท์ พุฒเส็ง                       
76121210029 นางสาวธัญญลักษณ์ คำหล้า                       
86121210030 นางสาวธารารัตน์ รั้งกลาง                       
96121210031 นายธีรกร ไชยบุตร                       
106121210032 นายธีรยุทธ นาจาน                       
116121210033 นายธีระพงษ์ วงศ์จอม                       
126121210034 นางสาวนลินนิภา นามวงศ์                       
136121210035 นางสาวนันทนา ธงชัย                       
146121210036 นางสาวนิภาพร พอจิตร                       
156121210037 นายนุธิพงษ์ จงราช                       
166121210038 นางสาวน้ำฝน ดวงชัย                       
176121210039 นางสาวน้ำฝน อนุญาหงษ์                       
186121210040 นายบุญนำ สรงพิมพ์                       
196121210041 นางสาวบุณยนุช พรำนัก                       
206121210042 นายประดิพัทธ์ แก้วสมุทร์                       
216121210043 นางสาวปริชญา พันธ์สาลี                       
226121210044 นางสาวปิยะธิดา บุญธรรม                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )