วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชธ.11
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานโยธา
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16221210001 นางสาวกนกพิชญ์ วงศ์ประเทศ                       
26221210002 นายกรวิชญ์ น้อยมิ่ง                       
36221210003 นางสาวกฤตพร มอญเพ็ชร                       
46221210004 นางสาวกฤษณา ปานนาค                       
56221210005 นางสาวกัญชพร แบนท้วม                       
66221210006 นายคฑาวุฒิ ชินวงค์                       
76221210007 นายครองฤทธิ์ ปวนหนิ้ว                       
86221210008 นางสาวจามจุรี เห็นดี                       
96221210009 นางสาวจารุพิชญา ยะวะระ                       
106221210010 นายจิตติพัฒน์ วงศ์จร                       
116221210011 นางสาวจิตติภา คำอุดม                       
126221210012 นายจิรกาล จันตะ                       
136221210013 นายเจตนิพัทธ์ ธรรมทวี                       
146221210014 นายชนะชัย โพธิ์พอน                       
156221210015 นายชนาธิป ทองพันชั่ง                       
166221210016 นางสาวชมพูนุช ทองคำ                       
176221210017 นางสาวชลดา ประทุมทอง                       
186221210018 นางสาวชลลฏา ระศร                       
196221210019 นายณธรรศ เจตินัย                       
206221210020 นายณรงค์ฤทธิ์ สิงห์สาย                       
216221210021 นางสาวณัฏฐณิชา แก้วเหลา                       
226221210022 นางสาวณัฐทิชา พยัฆทา                       
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชธ.12
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานโยธา
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16221210023 นายณัฐพร ฉิมภู                       
26221210024 นายณัฐพล โนนน้อย                       
36221210025 นายณัฐภัทร สมบรรณ์                       
46221210026 นางสาวดรุณี โสพิน                       
56221210027 นายธนกร บุญหวาน                       
66221210028 นายธนโชติ แก้วเชียงทอง                       
76221210029 นายธนพล มิยะพันธ์                       
86221210030 นายธนพัฒน์ ทองมุข                       
96221210031 นายธนะวินท์ มณีวงษ์                       
106221210032 นายธนากรณ์ คะหาญ                       
116221210033 นายธราเทพ ศรีสุวรรณ                       
126221210034 นางสาวธารารัตน์ นิยม                       
136221210035 นายธีรภัทร สายทอง                       
146221210036 นายธีรศักดิ์ บุญศักดิ์                       
156221210037 นางสาวนพรัตน์ ยศสมบัติ                       
166221210038 นายนรากร อินทะเสน                       
176221210039 นายนันทกร อุดหนุน                       
186221210040 นายนันทวัฒน์ เจริญผล                       
196221210041 นางสาวนันทิพร จันทสาร                       
206221210042 นายปฎิพล สมคณะ                       
216221210043 นางสาวปนัดดา รบศึก                       
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )