วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2562
กลุ่ม ชธ.11     ชื่อกลุ่ม โยธา
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานโยธา
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162201210001 นางสาวกนกพิชญ์ วงศ์ประเทศ                       
262201210002 นายกรวิชญ์ น้อยมิ่ง                       
362201210003 นางสาวกฤตพร มอญเพ็ชร                       
462201210004 นางสาวกฤษณา ปานนาค                       
562201210005 นางสาวกัญชพร แบนท้วม                       
662201210006 นายคฑาวุฒิ ชินวงค์                       
762201210007 นายครองฤทธิ์ ปวนหนิ้ว                       
862201210009 นางสาวจามจุรี เห็นดี                       
962201210010 นางสาวจารุพิชญา ยะวะระ                       
1062201210011 นายจิตติพัฒน์ วงศ์จร                       
1162201210012 นางสาวจิตติภา คำอุดม                       
1262201210013 นายจิรกาล จันตะ                       
1362201210014 นายเจตนิพัทธ์ ธรรมทวี                       
1462201210015 นายชนะชัย โพธิ์พอน                       
1562201210016 นายชนาธิป ทองพันชั่ง                       
1662201210017 นางสาวชมพูนุช ทองคำ                       
1762201210018 นางสาวชลดา ประทุมทอง                       
1862201210019 นางสาวชลลฏา ระศร                       
1962201210021 นายญาณทัศน์ มณีจันทร์                       
2062201210022 นายณธรรศ เจตินัย                       
2162201210023 นายณรงค์ฤทธิ์ สิงห์สาย                       
2262201210093 นางสาวมาริษา บุญทาทอง                       
2362201210094 นายธนโชติ แก้วเชียงทอง                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )