ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: regis2563
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2561
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   ชส.14    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา การก่อสร้าง  สาขางาน ก่อสร้าง
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
22000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
32000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
42000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
52001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
62100-1301เขียนแบบเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
72106-1001พื้นฐานงานไม้ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
82106-1002พื้นฐานงานปูน 0-6-26 แก้ไข   ลบ
92106-1003วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
102000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
112001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
122000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 หน่วย 34 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
132000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
142000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
152000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
162000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
172106-2009งานผลิตผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องจักรกล 0-6-26 แก้ไข   ลบ
182001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
192001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23 แก้ไข   ลบ
202001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
212000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
222106-2102งานปูนตกแต่งผิว 0-6-26 แก้ไข   ลบ
232000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 หน่วย 32 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 09/07/2020 17:31:11

ปวช.1   ชส.   ห้อง  2    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา การก่อสร้าง  สาขางาน ก่อสร้าง
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
242000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
252000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
262000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
272000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
282106-1005การสำรวจงานก่อสร้าง 1 1-3-24 แก้ไข   ลบ
292106-1006กลศาสตร์โครงสร้าง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
302106-2001ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร 1-9-410 แก้ไข   ลบ
312106-2002อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 2-3-35 แก้ไข   ลบ
322106-2105เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35 แก้ไข   ลบ
332000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 35 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
342106-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
352000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 09/07/2020 17:31:11

ปวช.1   ชส.   ห้อง  2    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา การก่อสร้าง  สาขางาน ก่อสร้าง
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
362000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12 แก้ไข   ลบ
372106-2003อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง 2-3-35 แก้ไข   ลบ
382106-2005ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
392106-2006วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
402106-2010งานสีและการเคลือบผิว 1-3-24 แก้ไข   ลบ
412106-2101ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร 0-12-412 แก้ไข   ลบ
422106-2104เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35 แก้ไข   ลบ
432106-2107งานอลูมิเนียมและประมาณราคา 0-6-26 แก้ไข   ลบ
442106-2111กลศาสตร์โครงสร้าง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
452000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 43 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
462106-1004ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
472106-2004ประมาณราคางานโครงสร้าง 1-2-23 แก้ไข   ลบ
482106-2007การสำรวจงานก่อสร้าง 2 1-3-24 แก้ไข   ลบ
492106-2008หุ่นจำลองโครงสร้าง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
502106-2115เทคนิคคอนกรีต 2-0-22 แก้ไข   ลบ
512106-2103งานระบบท่อและสุขภัณฑ์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
522106-2106คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง 1-2-23 แก้ไข   ลบ
532106-8501โครงการ *-*-44 แก้ไข   ลบ
542100-1304กฎหมายก่อสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
552001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
562000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 32 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 09/07/2020 17:31:11
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0153592 วินาที
Databases : regis2563
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.