วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2562
กลุ่ม ชธ.13     ชื่อกลุ่ม โยธา
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162201060021 นายธวัชชัย คชพันธ์                       
262201060022 นายบุญสิทธิ์ ปัทมะ                       
362201060043 นายปิยเดช สืบเสน                       
462201060044 นายวีรภัทร มักสมาน                       
562201060045 นายวุฒิภัทร สมาน                       
662201060046 นายศราวุฒิ ทองทิพย์                       
762201060047 นายศักรินทร์ ขันทอง                       
862201060048 นายศุรวุธ สมจิตร                       
962201060049 นายสรายุทธ์ ดีรักษา                       
1062201060050 นายสุรชัย บุญเจริญ                       
1162201060051 นายสุรศักดิ์ อบอุ่น                       
1262201060052 นายอนุทรัพย์ ฉอสันเทียะ                       
1362201060053 นายอภิรักษ์ เข็มแก้ว                       
1462201060054 นายอภิวัฒน์ บัวรมย์                       
1562201060055 นายอัจฉริยะ ไกรราม                       
1662201060056 นายเอกราช บุญเกิด                       
1762201060057 นายนครินทร์ ชินทอง                       
1862201060058 นายพูนทรัพย์ ธรรมรักษ์                       
1962201060059 นายภูมิพัฒน์ สุตะพันธ์                       
2062201060060 นายพีรวัส สายสนั่น                       
2162201060061 นายภากร จันทร์ส่อง                       
2262201060062 นายธนธรณ์ แก้วนิล                       
2362201060063 นายณฐกร บุญเถิง                       
2462201060064 นายวีรภัทร นามวงษ์                       
2562201060065 นายณัฐวุฒิ ดวงสมร                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )