วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชส.13
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานก่อสร้าง
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
162201060021 นายธวัชชัย คชพันธ์                       
262201060022 นายบุญสิทธิ์ ปัทมะ                       
362201060043 นายปิยเดช สืบเสน                       
462201060045 นายวุฒิภัทร สมาน                       
562201060046 นายศราวุฒิ ทองทิพย์                       
662201060048 นายศุรวุธ สมจิตร                       
762201060049 นายสรายุทธ์ ดีรักษา                       
862201060050 นายสุรชัย บุญเจริญ                       
962201060051 นายสุรศักดิ์ อบอุ่น                       
1062201060052 นายอนุทรัพย์ ฉอสันเทียะ                       
1162201060053 นายอภิรักษ์ เข็มแก้ว                       
1262201060054 นายอภิวัฒน์ บัวรมย์                       
1362201060055 นายอัจฉริยะ ไกรราม                       
1462201060056 นายเอกราช บุญเกิด                       
1562201060057 นายนครินทร์ ชินทอง                       
1662201060060 นายพีรวัส สายสนั่น                       
1762201060061 นายภากร จันทร์ส่อง                       
1862201060062 นายธนธรณ์ แก้วนิล                       
1962201060063 นายณฐกร บุญเถิง                       
2062201060065 นายณัฐวุฒิ ดวงสมร                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )