ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   ชส.13    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา การก่อสร้าง  สาขางาน ก่อสร้าง
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
320000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
420000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
520000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
620106-1001พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง 0-6-26 แก้ไข   ลบ
720106-1002พื้นฐานงานไม้ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
820106-1003พื้นฐานงานปูน 0-6-26 แก้ไข   ลบ
920106-1004วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานโครงสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1020000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  16 หน่วย 33 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1120000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1220000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1320000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1420000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
1520001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1620001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1720001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1820106-2006วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1920106-2009งานผลิตงานไม้ด้วยเครื่องจักรกล 0-6-26 แก้ไข   ลบ
2020106-2011อ่านแบบงานก่อสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2120106-2102งานปูนตกแต่งผิว 0-6-26 แก้ไข   ลบ
2220000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 33 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 19/01/2021 07:04:18

ปวช.1   ชส.   ห้อง  2    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา การก่อสร้าง  สาขางาน ก่อสร้าง
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2320000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2420000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2520106-1005พื้นฐานงานสำรวจ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
2620106-1006กลศาสตร์โครงสร้าง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2720106-2001ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร 0-12-412 แก้ไข   ลบ
2820106-2002เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 0-6-26 แก้ไข   ลบ
2920106-2105เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 0-6-36 แก้ไข   ลบ
3020000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3120106-2113ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
3220121-2114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
3320000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 44 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
3420106-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
3520000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 19/01/2021 07:04:18

ปวช.1   ชส.   ห้อง  2    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา การก่อสร้าง  สาขางาน ก่อสร้าง
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
3620000-1204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3720000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3820001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3920001-1007กฎหมายก่อสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
4020106-2003เขียนแบบงานโครงสร้าง 0-6-26 แก้ไข   ลบ
4120106-2005ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
4220106-2101ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร 0-12-412 แก้ไข   ลบ
4320106-2104เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 0-6-36 แก้ไข   ลบ
4420106-2115กลศาสตร์โครงสร้าง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
4520106-2109งานเชื่อมเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4620000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 44 
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
4720000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
4820000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12 แก้ไข   ลบ
4920000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
5020106-2004ประมาณราคางานโครงสร้าง 1-2-23 แก้ไข   ลบ
5120106-2007การระดับเพื่องานก่อสร้าง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
5220106-2008หุ่นจำลองโครงสร้าง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
5320106-2010งานสีเพื่องานก่อสร้าง 0-6-26 แก้ไข   ลบ
5420106-2103ติดตั้งท่อและสุขภัณฑ์ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
5520106-2114คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง 1-2-23 แก้ไข   ลบ
5620106-8501โครงงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
5720106-2106งานอลูมิเนียมและประมาณราคา 0-6-26 แก้ไข   ลบ
5820106-2117เทคนิคคอนกรีต 2-0-22 แก้ไข   ลบ
5920000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  23 45 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 19/01/2021 07:04:18
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ] [2/2564 ] [1/2565 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564] [1.5/2564] [2.5/2564] [2.5/2565]
ผลการเรียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]
บัตรลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]
ค่าลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0231380 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.