วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16121060010 นายจักรภพ นามโคตร                       
26121060050 นายพงษ์ศักดิ์ ชุมต้น                       
36121060051 นายพยุงศักดิ์ พลอินทร์                       
46121060052 นายพลพงษ์ หงษา                       
56121060053 นายพิตตินันท์ ทองทวี                       
66121060054 นายพิริยะ เรืองขจร                       
76121060055 นายพีรพงษ์ ผงกุลา                       
86121060056 นายพีรพัฒน์ ประทุมวงค์                       
96121060057 นายพีรพัฒน์ พันธ์ขาว                       
106121060058 นายภราดร พรมศร                       
116121060059 นายภาคภูมิ ผลทวี                       
126121060060 นายภารดล กล่อมปัญญา                       
136121060061 นายภิณภัทร บุรินทร์                       
146121060062 นายภูริภัทร มูลตระกูล                       
156121060063 นายมนตรี ประทุมหวล                       
166121060064 นายยุทธศิลป์ เจือจาน                       
176121060065 นายรวี แก้วแสน                       
186121060066 นายวันชัย สินธุ์ไพร                       
196121060067 นายวิรชา สุขเกษม                       
206121060068 นายวิษรุตน์ ปัญญาทอง                       
216121060069 นายวีรศักดิ์ ไชยสิทธิ์                       
226121060070 นายวุฒิชัย ป้องกัน                       
236121060072 นายศุภลักษ์ สุทธิบริบาล                       
246121060099 นายทวทรัพ ทองพันชั่ง                       
256121060100 นายวรวุฒิ มั่นยืน                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )