วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชส.11
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานก่อสร้าง
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
162201060001 นายกรวิทย์ ธรรมคุณ                       
262201060002 นายกฤตภาส บุตรวงษ์                       
362201060003 นางสาวกันยารัตน์ จันทร์เต็ม                       
462201060005 นายกิติศักดิ์ คำแสน                       
562201060006 นายคัมภีร์ โสพัฒน์                       
662201060007 นายจิตติพงษ์ สุขเหลือง                       
762201060008 นายเจนณรงค์ วรรณวงษ์                       
862201060011 นายณรงค์กรณ์ สุภาพ                       
962201060012 นายณัฐพงศ์ จันดำ                       
1062201060013 นางสาวณัฐริกา ดอกแก้ว                       
1162201060014 นายธนดล ดอกไม้                       
1262201060015 นายธนวัฒน์ ศรีโพนดวน                       
1362201060016 นายธนัญชัย แสนโคตร                       
1462201060017 นายธราธร สานนท์                       
1562201060018 นายธีรภัทร บุตรดี                       
1662201060019 นายธีระพัฒน์ ชูวงศ์                       
1762201060020 นายนพคุณ มุกดาจันทร์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชส.12
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานก่อสร้าง
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
162201060023 นางสาวนภันตี พันธเสน                       
262201060024 นายนลธวัช แสนสุภา                       
362201060025 นายนันทอชิร ขันติวงษ์                       
462201060026 นายเนรมิตณ์ แก้วจวง                       
562201060027 นายประทีป บุระพา                       
662201060028 นางสาวปุญชรัสมิ์ เหมือนมาตย์                       
762201060029 นายพงศ์พณิช อินทะชัย                       
862201060030 นายพันธกานต์ บุญสม                       
962201060031 นายพัสกร เขียวอ่อน                       
1062201060032 นางสาวพิมพิมล บุสบก                       
1162201060033 นายภัทรพงษ์ แก้วจันทร์                       
1262201060034 นายภานุวัฒน์ หนุนวงศ์                       
1362201060035 นายภูมิชัย ธาตุสุวรรณ์                       
1462201060036 นายภูริภัทร ญาณสาลี                       
1562201060037 นายภูวนนท์ พวงพลอย                       
1662201060038 นายรณชัย ธรรมคุณ                       
1762201060039 นายรพีภัทร กงทอง                       
1862201060040 นายรัชชานนท์ ดวงสมร                       
1962201060041 นายรัชชานนท์ สุขรัตน์                       
2062201060042 นายวรดนัย ประโลม                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )