วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16121060026 นายธนพัฒน์ บรรลุ                       
26121060027 นายธนวัฒน์ นรสันติธรรม                       
36121060028 นายธนวัฒน์ ป้องสอน                       
46121060029 นายธนวัฒน์ มัฆวาฬ                       
56121060030 นายธนัทรัช หุ่นพานิช                       
66121060031 นายธนโชค พนิกรณ์                       
76121060032 นายธวัชชัย จันทะโคตร                       
86121060033 นายธัญณพัทธ์ มัคนา                       
96121060034 นายธัญพิสิษฐ์ แถวทัศน์                       
106121060035 นายธีรชัย แสงทอง                       
116121060036 นายธีรพล สุวรรณรมย์                       
126121060037 นายธีรภัทร พิลากรณ์                       
136121060038 นายธีระพงษ์ ขันวงศ์                       
146121060039 นายนนทวัฒน์ วิขินา                       
156121060040 นายนนท์ธวัช ชมชื่น                       
166121060041 นายนฤเบศ เรืองศรี                       
176121060042 นายบุญญฤทธิ์ จันทาทิพย์                       
186121060043 นายปฏิพล สายพงษ์                       
196121060044 นายปรัชญา โสดาลี                       
206121060045 นายปัญจพล ศรีนาม                       
216121060046 นายปารเมศ ลำภา                       
226121060047 นางสาวปิยธิดา สมภารเพียง                       
236121060048 นายปุระชัย บุรพา                       
246121060049 นายพงศธร สีหาบุตร                       
256121060071 นายศักดาฤทธิ์ ศรีโคตร                       
266121060073 นางสาวศุภิสรา สุวรรณสุข                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )