วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162201060001 นายกรวิทย์ ธรรมคุณ                       
262201060002 นายกฤตภาส บุตรวงษ์                       
362201060003 นางสาวกันยารัตน์ จันทร์เต็ม                       
462201060004 นายกัมปนาท สิงห์ทอง                       
562201060005 นายกิติศักดิ์ คำแสน                       
662201060006 นายคัมภีร์ โสพัฒน์                       
762201060007 นายจิตติพงษ์ สุขเหลือง                       
862201060008 นายเจนณรงค์ วรรณวงษ์                       
962201060009 นางสาวชนาพร สายที                       
1062201060010 นายชยากร เย็นใจ                       
1162201060011 นายณรงค์กรณ์ สุภาพ                       
1262201060012 นายณัฐพงศ์ จันดำ                       
1362201060013 นางสาวณัฐริกา ดอกแก้ว                       
1462201060014 นายธนดล ดอกไม้                       
1562201060015 นายธนวัฒน์ ศรีโพนดวน                       
1662201060016 นายธนัญชัย แสนโคตร                       
1762201060017 นายธราธร สานนท์                       
1862201060018 นายธีรภัทร บุตรดี                       
1962201060019 นายธีระพัฒน์ ชูวงศ์                       
2062201060020 นายนพคุณ มุกดาจันทร์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )