วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชส.11
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานก่อสร้าง
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16121060001 นายกฤติยากรณ์ พรมสุวรรณ                       
26121060002 นายกฤษกร จึงมงคลสวัสดิ์                       
36121060003 นายกฤษฎา มหาโภชน์                       
46121060006 นายกฤษณะชัย เคนเครือ                       
56121060007 นายขจรศักดิ์ ราษี                       
66121060008 นายคมสัน บุญคาร                       
76121060009 นายจอมพล กลีบฉวี                       
86121060012 นางสาวชนิภรณ์ อินทเสน                       
96121060013 นายชัยณรงค์ วิเศษสังข์                       
106121060014 นายชัยวัฒน์ คำลา                       
116121060015 นายชัยเฉลิม จันทะโคตร                       
126121060016 นายชูเกียรติ จันมนตรี                       
136121060018 นายณรงค์ฤทธิ์ โสสุด                       
146121060019 นายณัฎฐชัย พรมโลก                       
156121060020 นายณัฎฐ์ ศรีสวัสดิ์                       
166121060021 นายณัฐวัฒน์ จำปาสิงห์                       
176121060022 นายณัฐวุฒิ บุราคร                       
186121060023 นายณัฐวุฒิ สอเห็ม                       
196121060080 นายสืบตระกูล จันทะแจ่ม                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชส.12
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานก่อสร้าง
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16121060026 นายธนพัฒน์ บรรลุ                       
26121060027 นายธนวัฒน์ นรสันติธรรม                       
36121060028 นายธนวัฒน์ ป้องสอน                       
46121060032 นายธวัชชัย จันทะโคตร                       
56121060033 นายธัญณพัทธ์ มัคนา                       
66121060034 นายธัญพิสิษฐ์ แถวทัศน์                       
76121060035 นายธีรชัย แสงทอง                       
86121060036 นายธีรพล สุวรรณรมย์                       
96121060037 นายธีรภัทร พิลากรณ์                       
106121060038 นายธีระพงษ์ ขันวงศ์                       
116121060039 นายนนทวัฒน์ วิขินา                       
126121060040 นายนนท์ธวัช ชมชื่น                       
136121060041 นายนฤเบศ เรืองศรี                       
146121060043 นายปฏิพล สายพงษ์                       
156121060045 นายปัญจพล ศรีนาม                       
166121060046 นายปารเมศ ลำภา                       
176121060047 นางสาวปิยธิดา สมภารเพียง                       
186121060048 นายปุระชัย บุรพา                       
196121060049 นายพงศธร สีหาบุตร                       
206121060071 นายศักดาฤทธิ์ ศรีโคตร                       
216121060073 นางสาวศุภิสรา สุวรรณสุข                       
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )