ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   ชค.11    คณะวิชา ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
220000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
320000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
420000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
520000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
620001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
720100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
820128-1004อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24 แก้ไข   ลบ
920001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1020128-2001ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1120128-2002การใช้งานระบบปฏิบัติการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1220128-2009พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1320000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 34 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1420000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1520128-1003วงจรไฟฟ้าและการวัด 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1620128-1002คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1720128-2003ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1820128-2006การตัดต่อระบบเสียงและภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1920128-2008พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล 1-2-23 แก้ไข   ลบ
2020128-2114พื้นฐานการสร้างงานแอนิเมชัน 1-2-23 แก้ไข   ลบ
2120128-2101งานบริการคอมพิวเตอร์ 0-4-24 แก้ไข   ลบ
2220901-2005การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น 1-4-35 แก้ไข   ลบ
2320000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 หน่วย 33 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 21/01/2021 22:40:40

ปวช.1   ชค.   ห้อง  1    คณะวิชา ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2420000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2520000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2620000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2720000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2820128-2010การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 1-2-23 แก้ไข   ลบ
2920128-2011พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3020128-2012พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3120128-2005พื้นฐานการอินเตอร์เฟส 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3220128-2110การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3320128-2111พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3420128-2108โปรแกรมสำนักงาน 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3520128-2103งานบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา 0-4-24 แก้ไข   ลบ
3620000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 หน่วย 37 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
3720128-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
3820000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 21/01/2021 22:40:40

ปวช.1   ชค.   ห้อง  1    คณะวิชา ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
3920000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
4020000-1207ภาษาอังกฤษโครงงาน 0-2-12 แก้ไข   ลบ
4120000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
4220000-1403คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
4320001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
4420001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
4520128-2007โปรแกรมยูทิลิตี 1-2-23 แก้ไข   ลบ
4620128-2113การใช้งานโปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
4720128-2115ระบบเสียงและระบบภาพในงานคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4820128-8502โครงงาน 1 *-*-22 แก้ไข   ลบ
4920901-2010การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 1-4-35 แก้ไข   ลบ
5020000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 31 
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
5120000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
5220000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12 แก้ไข   ลบ
5320001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
5420128-1005วงจรพัลส์และดิจิทัล 1-3-24 แก้ไข   ลบ
5520128-1001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
5620128-2109โปรแกรมเชิงวัตถุ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
5720128-2004การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
5820128-8503โครงงาน 2 *-*-22 แก้ไข   ลบ
5920901-2011การสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
6020901-2307ปฏิบัติงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 0-6-36 แก้ไข   ลบ
6120000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 35 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 21/01/2021 22:40:40
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ] [2/2564 ] [1/2565 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564] [1.5/2564] [2.5/2564] [2.5/2565]
ผลการเรียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]
บัตรลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]
ค่าลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0214779 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.