วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชค.11
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162201280001 นายกฤษณะ ทาโยหา                       
262201280002 นายกิตติธัช พรจันทร์                       
362201280003 นายฉัตรชัย ของดี                       
462201280004 นายชิษณุพงศ์ สายบุบผา                       
562201280005 นายธนวัฒน์ จันทศิลา                       
662201280006 นายธีรเมธ บุราณ                       
762201280007 นายนาวิน ศรีกะเษตร์                       
862201280008 นายปฐมพงศ์ เจริญศรีเมือง                       
962201280009 นางสาวพรรณพัชร ชูวงศ์                       
1062201280010 นายพิชิตชัย ไพรบึง                       
1162201280011 นางสาวพิทยาธร บุญราช                       
1262201280012 นายพิทักษ์ หลักทอง                       
1362201280013 นายภูบดินทร์ ลานอก                       
1462201280015 นายวีรภัทร เชตะวัน                       
1562201280016 นายศราวุฒิ อินทะรังษี                       
1662201280017 นางสาวศุภิสรา ผู้มีสัตย์                       
1762201280018 นายสรวิทญ์ ทองพา                       
1862201280019 นายสิทธิกร ไพรบึง                       
1962201280020 นายสิทธิศักดิ์ ไชยทอง                       
2062201280021 นายโสภณวิชญ์ แม่นลาย                       
2162201280022 นายอัศวิน ศรีธัญรัตน์                       
2262201280023 นางสาวพรรษชล ยอดย้อย                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )