วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชอ.13
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
162201050042 นายนันทัชพร บุญยก                       
262201050043 นายนิโรธินท์ อุตราช                       
362201050044 นายปฏิภาณ คำเพาะ                       
462201050045 นายปฏิภาณ รักษาชื่อ                       
562201050046 นางสาวปนัดดา สมฤทธิ์                       
662201050047 นายปภังกร พงษ์ชะอุ่ม                       
762201050048 นายประทีป ศรีกะชา                       
862201050049 นายปวริศ จันทร                       
962201050050 นายปองภพ อุรา                       
1062201050051 นางสาวพรชิตา สีหะวงษ์                       
1162201050052 นางสาวพลอยไพลิน นักคำพันธ์                       
1262201050054 นายพุฒิพงศ์ บุญวัน                       
1362201050055 นางสาวภรัณยา สมภารเพียง                       
1462201050056 นายภวิษย์พร เพียงทอง                       
1562201050057 นายภาคิน ทำบุญ                       
1662201050058 นายรพีภัทร ดอกพอง                       
1762201050059 นางสาวรวิสรา ประจักษ์แจ้ง                       
1862201050060 นางสาวรัชฏาพร หาญกลาง                       
1962201050061 นางสาวรัตติยากรณ์ มณีวงษ์                       
2062201050062 นายวรรณศิลป์ บุญกล้า                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชอ.14
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
162201050023 นายดนุพล ใหมคำ                       
262201050053 นายพิตตินันท์ สุขจันทร์                       
362201050064 นายวราวุฒิ กำเกวียน                       
462201050065 นางสาวศศินิภา วงษ์ชาลี                       
562201050066 นายศุพรักษ์ หัสดี                       
662201050067 นายสราวุธ นรดิษฐ์                       
762201050070 นางสาวสุชาดา ศรีคำ                       
862201050071 นายสุธิชัย ยอดสน                       
962201050072 นางสาวสุนันทา บุญจันทร์                       
1062201050073 นางสาวสุพัตรา กัณหาบุตร                       
1162201050074 นายสุรเชษ คำโสภา                       
1262201050075 นายสุริยา ทาจันทร์                       
1362201050076 นางสาวสุวรรณรัตน์ ศิริถาวรชัย                       
1462201050077 นายแสงสุรีย์ อิ่มอ้วน                       
1562201050078 นายอดิศักดิ์ อุตตะมะวงศ์                       
1662201050079 นายอนุวัตณ์ ชาลี                       
1762201050080 นายอภิทักษ์ พิทักษา                       
1862201050081 นายอภิสิทธิ์ ศรีละพรม                       
1962201050082 นางสาวอัยยา จันทร์ลอย                       
2062201050083 นายอุดมทรัพย์ ศิริจันดา                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )