วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2561
กลุ่ม ชฟ.14     ชื่อกลุ่ม ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16121050004 นายกฤษณะพงษ์ สงวนงาม                       
26121050078 นายศุภชัย บุญเยี่ยม                       
36121050079 นายศุภณัฐ งามวิลัย                       
46121050080 นายสังคม ดลสุข                       
56121050081 นายสิทธิพงค์ เหลาคำ                       
66121050082 นายสุธาพงษ์ บริบูรณ์                       
76121050083 นายสุพจน์ พันธ์ขาว                       
86121050084 นายสุรศักดิ์ คำโสภา                       
96121050085 นายสุวรรณ โขงรัมย์                       
106121050086 นายสุแก้ว สวนมอญ                       
116121050087 นายหฤษฏ์ ทองละมุล                       
126121050088 นายอนันต์สมิท งามศิริ                       
136121050089 นายอนุชิต โยธี                       
146121050090 นางสาวอภิญญา บุญมี                       
156121050091 นายอภิสิทธิ์ พรมศร                       
166121050092 นางสาวอรญา คอยพุทธ                       
176121050093 นางสาวอริศรา นุติยากร                       
186121050094 นางสาวอักษร ไชยสุต                       
196121050095 นายอันดา แสงกล้า                       
206121050096 นายอิทธิพล สาตราภัย                       
216121050097 นางสาวเกวลิน สุปัตติ                       
226121050098 นายเจษฎา งามล้วน                       
236121050099 นายเทียนชัย สำรวมใจ                       
246121050100 นางสาวเมตตา บุตรพวง                       
256121050101 นางสาวเสาวลักษณ์ ลอยครบุรี                       
266121050102 นายโชคอนันต์ จิตมั่น                       
276121050106 นางสาวรวงข้าว  วงค์คำจันทร์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )