วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162201050042 นายนันทัชพร บุญยก                       
262201050043 นายนิโรธินท์ อุตราช                       
362201050044 นายปฏิภาณ คำเพาะ                       
462201050045 นายปฏิภาณ รักษาชื่อ                       
562201050046 นางสาวปนัดดา สมฤทธิ์                       
662201050047 นายปภังกร พงษ์ชะอุ่ม                       
762201050048 นายประทีป ศรีกะชา                       
862201050049 นายปวริศ จันทร                       
962201050050 นายปองภพ อุรา                       
1062201050051 นางสาวพรชิตา สีหะวงษ์                       
1162201050052 นางสาวพลอยไพลิน นักคำพันธ์                       
1262201050054 นายพุฒิพงศ์ บุญวัน                       
1362201050055 นางสาวภรัณยา สมภารเพียง                       
1462201050056 นายภวิษย์พร เพียงทอง                       
1562201050057 นายภาคิน ทำบุญ                       
1662201050058 นายรพีภัทร ดอกพอง                       
1762201050059 นางสาวรวิสรา ประจักษ์แจ้ง                       
1862201050060 นางสาวรัชฏาพร หาญกลาง                       
1962201050061 นางสาวรัตติยากรณ์ มณีวงษ์                       
2062201050062 นายวรรณศิลป์ บุญกล้า                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )