วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162201050022 นางสาวณัฐวิภา ไชยพันธ์                       
262201050024 นายตรีเพชร สมจันทร์                       
362201050025 นายทรัพย์ทวี สุดเทวา                       
462201050026 นายธนกร สุภาพ                       
562201050027 นายธนพนธ์ มีบุญ                       
662201050028 นายธนวัฒน์ บุญออน                       
762201050029 นายธนวัฒน์ บุตรพวง                       
862201050030 นายธนวัฒน์ ศรีชาลี                       
962201050031 นายธนศักดิ์ ระวังชนม์                       
1062201050032 นางสาวธนัสถา บับบุตร                       
1162201050033 นายธนากร พันไธสง                       
1262201050034 นางสาวธนาภรณ์ จันลา                       
1362201050035 นายธนูศิลป์ ลาภบุญ                       
1462201050036 นายธรรมรักษ์ สุวรรณเสาร์                       
1562201050037 นายธวัชชัย ศรีเสริม                       
1662201050038 นายธีรภัทร แผลงฤทธิ์                       
1762201050040 นางสาวนภัสสรณ์ ปฏิเหตุ                       
1862201050041 นายนราวิชญ์ เกษม                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )