วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชอ.11
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162201050001 นายกรวิชญ์ ราชพิมพา                       
262201050002 นายกฤษฎา แก้วคำ                       
362201050003 นายกฤษณคม เสนาะ                       
462201050004 นายกษิดิศ อาจวิชิต                       
562201050005 นางสาวกัญญาพร ศิลาวงศ์                       
662201050006 นางสาวกัญญาวีร์ ศรีอักษร                       
762201050007 นางสาวกิตติญากรณ์ แก้วคำ                       
862201050008 นายกิติพัฒน์ โพยี่                       
962201050009 นางสาวเกษราภรณ์ ทองสาย                       
1062201050011 นางสาวจันทร์ทิวา ขึ้นเสียง                       
1162201050012 นางสาวจิรัญญา อรุณดง                       
1262201050013 นายเจษฎากร อินทรากอง                       
1362201050014 นายชัยพร สมไผ่ล้อม                       
1462201050016 นายญาณวรุตม์ มีทอง                       
1562201050017 นายฐิติศักดิ์ งามวิลัย                       
1662201050018 นางสาวณัชชารินทร์ นาครินทร์                       
1762201050019 นายณัฏฐนันท์ คำพรมมาภิรักษ์                       
1862201050020 นายณัฐพงษ์ บุญช่วย                       
1962201050021 นายณัฐพล อาคเดช                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ชอ.12
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162201050022 นางสาวณัฐวิภา ไชยพันธ์                       
262201050024 นายตรีเพชร สมจันทร์                       
362201050025 นายทรัพย์ทวี สุดเทวา                       
462201050026 นายธนกร สุภาพ                       
562201050027 นายธนพนธ์ มีบุญ                       
662201050028 นายธนวัฒน์ บุญออน                       
762201050029 นายธนวัฒน์ บุตรพวง                       
862201050030 นายธนวัฒน์ ศรีชาลี                       
962201050031 นายธนศักดิ์ ระวังชนม์                       
1062201050032 นางสาวธนัสถา บับบุตร                       
1162201050033 นายธนากร พันไธสง                       
1262201050034 นางสาวธนาภรณ์ จันลา                       
1362201050035 นายธนูศิลป์ ลาภบุญ                       
1462201050036 นายธรรมรักษ์ สุวรรณเสาร์                       
1562201050037 นายธวัชชัย ศรีเสริม                       
1662201050038 นายธีรภัทร แผลงฤทธิ์                       
1762201050040 นางสาวนภัสสรณ์ ปฏิเหตุ                       
1862201050041 นายนราวิชญ์ เกษม                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )