วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16121050027 นายธนบดี อินตะนัย                       
26121050028 นายธนพล เนื้อทอง                       
36121050029 นายธนภูมิ สงสาร                       
46121050030 นายธนวัฒน์ บุติพันดา                       
56121050031 นายธนัฐ ถาจันทา                       
66121050032 นายธนากร แก้วเกิด                       
76121050033 นายธรณ์ธันย์ ปะกายะ                       
86121050034 นายธีรภัทร ทองทิพที                       
96121050035 นายธีรวัฒน์ ตามบุญ                       
106121050036 นายนพเก้า รับช่วง                       
116121050037 นางสาวนภัสสร จันทาคีลี                       
126121050038 นายนรเศรษฐ์ ชูชื่น                       
136121050039 นายนันทพงศ์ นามโคตร                       
146121050040 นางสาวปนัดดา ธรรมธร                       
156121050041 นายประพจน์ แสงตะวัน                       
166121050042 นายปัญญา ศรีสังขาล                       
176121050043 นายพงศธร ศรีมุม                       
186121050044 นายพัชรดนัย หินแก้ว                       
196121050045 นายพิชิตชัย โพธิ์วัน                       
206121050046 นายพิพัฒน์ แก้วคง                       
216121050047 นายพีระพง ศิลสัตย์                       
226121050048 นายพุฒิพงศ์ พิทักษา                       
236121050049 นายพูนศักดิ์ สมุนไพร                       
246121050050 นายภาณุกร หมื่นสวัสดิ์                       
256121050051 นายภาณุพงศ์ เพียรพานิช                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )