วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162201050001 นายกรวิชญ์ ราชพิมพา                       
262201050002 นายกฤษฎา แก้วคำ                       
362201050003 นายกฤษณคม เสนาะ                       
462201050004 นายกษิดิศ อาจวิชิต                       
562201050005 นางสาวกัญญาพร ศิลาวงศ์                       
662201050006 นางสาวกัญญาวีร์ ศรีอักษร                       
762201050007 นางสาวกิตติญากรณ์ แก้วคำ                       
862201050008 นายกิติพัฒน์ โพยี่                       
962201050009 นางสาวเกษราภรณ์ ทองสาย                       
1062201050010 นางสาวเขมิกา สายทองคำ                       
1162201050011 นางสาวจันทร์ทิวา ขึ้นเสียง                       
1262201050012 นางสาวจิรัญญา อรุณดง                       
1362201050013 นายเจษฎากร อินทรากอง                       
1462201050014 นายชัยพร สมไผ่ล้อม                       
1562201050016 นายญาณวรุตม์ มีทอง                       
1662201050017 นายฐิติศักดิ์ งามวิลัย                       
1762201050018 นางสาวณัชชารินทร์ นาครินทร์                       
1862201050019 นายณัฏฐนันท์ คำพรมมาภิรักษ์                       
1962201050020 นายณัฐพงษ์ บุญช่วย                       
2062201050021 นายณัฐพล อาคเดช                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )