วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2561
กลุ่ม ชฟ.11     ชื่อกลุ่ม ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021050014 นายชินวัตร จันทะคัด                       
26021050075 นายอภิชาติ เพชรดี                       
36121050001 นายกรวิชญ์ โคตรทาลี                       
46121050002 นายกฤษฎา คะรังรัมย์                       
56121050003 นายกฤษฎา มังษา                       
66121050005 นายกิจปกรณ์ ขันเขตต์                       
76121050006 นายกิตติ สุขสำราญ                       
86121050007 นายกิตติภูมิ สาอุตม์                       
96121050008 นายก้องภพ จันทร์เขียว                       
106121050009 นางสาวขวัญจิรา เถาว์พรม                       
116121050010 นางสาวคณิตตา ชาติมนตรี                       
126121050011 นายครุฑธาณัง ปานล้ำเลิศ                       
136121050012 นายจรัส สุดสังข์                       
146121050013 นายจักรพันธ์ ขันติวงษ์                       
156121050014 นายจักรรินทร์ เอกศิริ                       
166121050015 นางสาวจิรวรรณ พึ่งแก้ว                       
176121050016 นางสาวชญานิน สมพานเพียง                       
186121050017 นายชัยมงคล ภิญโย                       
196121050018 นายชาตรี บุญเล็ก                       
206121050019 นายฐิติพงศ์ เกตะสิทธิ์                       
216121050020 นางสาวณัฐธิชา นักพรม                       
226121050021 นายณัฐพล ราษี                       
236121050022 นายณัฐวรรธน์ ขุนเศรษฐี                       
246121050023 นายณัฐวุฒิ พรมลา                       
256121050024 นายณัฐวุฒิ พุทธานุ                       
266121050025 นายทนง ทูลภิรมย์                       
276121050026 นายธนทัต มีช้าง                       
286121050103 นายณัฐชัย ไก่แก้ว                       
296121050104 นายอานนท์ ศรีสุริยพันธ์                       
306121050105 นายเจษฎากรณ์ เจนเชี่ยวชาญ                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )