วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162201040027 นายเอกสิทธิ์ มะณู                       
262201040077 นายโอภาส ใจแก้ว                       
362201040081 นายศุภชัย ชุมต้น                       
462201040082 นายศุภเดช อำไพ                       
562201040083 นายศุภวิชญ์ โปร่งจิตร                       
662201040084 นายสิงหา เกษา                       
762201040085 นายสิทธิลักษณ์ บุสดี                       
862201040086 นายสิริวัฒน์ ลัทธิวรรณ                       
962201040087 นางสาวสุจิรา ปัญหา                       
1062201040088 นางสาวสุภาพร ศรีหะวงษ์                       
1162201040089 นายสุเมธ ผาคำ                       
1262201040091 นายสุวิกิตติ์ สินขาว                       
1362201040092 นายอชิรวัฒน์ พานจันทร์                       
1462201040093 นายอนุพงศ์ สุดเทวา                       
1562201040094 นายอนุสรณ์ เขตนิมิตร                       
1662201040095 นายอภิชา ทองสุรี                       
1762201040096 นายอภิวัฒน์ แก้วจันทร์                       
1862201040097 นายอรรถพร รัตนวัน                       
1962201040099 นายอัครวิชญ์ ทองยศ                       
2062201040100 นายอาณาจักร ชำนิกุล                       
2162201040101 นายอานนท์ แสงสว่าง                       
2262201040102 นายเอกพงษ์ ธรรมนาม                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )