วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2561
กลุ่ม ชฟ.14     ชื่อกลุ่ม ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16121040070 นายสุธี กัณทะพันธ์                       
26121040071 นายสุรชัย สาระชาติ                       
36121040072 นายสุวโรจน์ จันทร์หอม                       
46121040073 นายหยกฟ้า วรรณแก้ว                       
56121040074 นายอดิศร สากล                       
66121040075 นายอนุวัฒน์ ศรีสุข                       
76121040076 นายอนุสรณ์ เขตนิมิตร                       
86121040077 นายอภิชาติ สมบัติมาก                       
96121040078 นายอภิชิต วงษ์ทอง                       
106121040079 นายอภินันท์ ป้องกัน                       
116121040080 นายอภิรักษ์ ศรีรักษา                       
126121040081 นายอภิสิทธิ์ โพธิ์งาม                       
136121040082 นางสาวอรทัย คำตา                       
146121040083 นายอรรถพร ศิรินัย                       
156121040084 นางสาวอริสา แซ่จัง                       
166121040085 นายอิทธิศักดิ์ เผื่อแผ่                       
176121040086 นายอิทธิเดช เบ็ญมาส                       
186121040087 นายอุดมศักดิ์ ทิพย์ชาติ                       
196121040088 นายเจษฎา ชูพงศ์                       
206121040089 นายเจษฎากร อินทรากอง                       
216121040090 นายเมธา ชาวนา                       
226121040091 นายเอกชัย จุลศรี                       
236121040092 นายเอกอนันต์ ขันทอง                       
246121040094 นายชุติวัต สาลี                       
256121040097 นายอภิวัฒน์ แย้มยิ้ม                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )