วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162201040041 นายธานนณ์ ชวนกระโทก                       
262201040052 นางสาวกนกวรรณ คำแดง                       
362201040056 นายพนธกร เตียวฮวยหยี                       
462201040057 นายพฤทธิ์เทพ ฉิมมณี                       
562201040058 นายพิเชษฐ์ บัวไขย                       
662201040059 นายพิพัฒน์ คชพรม                       
762201040060 นายพีรพล สายกัลยา                       
862201040061 นายภัทรดลย์ สุนทรวิภาค                       
962201040062 นายภัทรพล ดีขุนทด                       
1062201040063 นายภาณุพงศ์ บุญประสพ                       
1162201040064 นายภานุพงศ์ แสงสกุล                       
1262201040065 นายภานุวัฒน์ อรุณโรจน์                       
1362201040066 นายภูมิรพี วิชัยดิษฐ                       
1462201040067 นายภูริทัต คดดวง                       
1562201040068 นายรวีโรจน์ ดวงแก้ว                       
1662201040069 นายวชิรพล ทิพานนท์                       
1762201040071 นายวัชระพงศ์ วงษ์สินชัย                       
1862201040072 นายวิทยาทร พิมพร                       
1962201040073 นายวิศรุต ไพราม                       
2062201040074 นายวีรวัฒน์ เพิ่มสุข                       
2162201040075 นายวีระศักดิ์ ศรีลาชัย                       
2262201040076 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีคุณฮาด                       
2362201040078 นายศาสตราวุธ ผาแดง                       
2462201040079 นายศิรวิทย์ ทองบาง                       
2562201040080 นายศิริพิชญ์ โตมาก                       
2662201040103 นางสาวกชกร พรหมพิทักษ์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )