วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16121040047 นายพูนผล ตากิ่มนอก                       
26121040048 นายภัทรพล ขันเงิน                       
36121040049 นายภาคภูมิ โพธิ์กะสัง                       
46121040050 นายภาสกร สุขเข้ม                       
56121040051 นายมงคล ตากิ่มนอก                       
66121040052 นายมนต์สิทธิ์ มังษา                       
76121040053 นายรัชวุฒิ สุหงษา                       
86121040054 นายวรวัฒน์ เพ็งภา                       
96121040055 นายวรวุฒิ ธรรมนิยม                       
106121040056 นายวรินทร์ ภูจิตต์ทอง                       
116121040057 นายวารินทร์ พรหมมาดวง                       
126121040058 นายวิทวัส ไชยโคตร                       
136121040059 นายวีรภาพ ไชยโคตร                       
146121040060 นายวุฒิพงษ์ ทองปาน                       
156121040061 นายศิรชัช ปุ๋ยกระโทก                       
166121040062 นายศิรวุฒิ บุญหาญ                       
176121040063 นายศิริบูรณ์ พั่วพันธ์                       
186121040064 นายศุภกร คมขำ                       
196121040065 นายศุภโชค บุญธรรม                       
206121040066 นายศุภโชค เรืองขจิตร                       
216121040067 นายสหรัฐ วันทา                       
226121040068 นายสืบพงษ์ ห้องนครบุรี                       
236121040069 นางสาวสุกัญญา บุญส่ง                       
246121040096 นายปิยะณัฐ พัดทอง                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )