วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชฟ.13
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16221040053 นายพนธกร เตียวฮวยหยี                       
26221040054 นายพฤทธิ์เทพ ฉิมมณี                       
36221040055 นายพิเชษฐ์ บัวไขย                       
46221040056 นายพิพัฒน์ คชพรม                       
56221040057 นายพีรพล สายกัลยา                       
66221040058 นายภัทรดลย์ สุนทรวิภาค                       
76221040059 นายภัทรพล ดีขุนทด                       
86221040060 นายภาณุพงศ์ บุญประสพ                       
96221040061 นายภานุพงศ์ แสงสกุล                       
106221040062 นายภานุวัฒน์ อรุณโรจน์                       
116221040063 นายภูมิรพี วิชัยดิษฐ                       
126221040064 นายภูริทัต คดดวง                       
136221040065 นายภูวไนย์ ใจดี                       
146221040066 นายรวีโรจน์ ดวงแก้ว                       
156221040067 นายวชิรพล ทิพานนท์                       
166221040068 นายวัชระ เกษศิริ                       
176221040069 นายวัชระพงศ์ วงษ์สินชัย                       
186221040070 นายวิทยาทร พิมพร                       
196221040071 นายวิศรุต ไพราม                       
206221040073 นายวีรวัฒน์ เพิ่มสุข                       
216221040074 นายวีระศักดิ์ ศรีลาชัย                       
226221040075 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีคุณฮาด                       
236221040076 นายศาสตราวุธ ผาแดง                       
246221040077 นายศิรวิทย์ ทองบาง                       
256221040078 นายศิริพิชญ์ โตมาก                       
                        
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชฟ.14
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16221040079 นายศุภชัย ชุมต้น                       
26221040080 นายศุภเดช อำไพ                       
36221040081 นายศุภวิชญ์ โปร่งจิตร                       
46221040082 นายสิงหา เกษา                       
56221040083 นายสิทธิลักษณ์ บุสดี                       
66221040084 นายสิริวัฒน์ ลัทธิวรรณ                       
76221040085 นางสาวสุจิรา ปัญหา                       
86221040086 นางสาวสุภาพร ศรีหะวงษ์                       
96221040087 นางสาวสุภาวดี กินรี                       
106221040088 นายสุเมธ ผาคำ                       
116221040089 นายสุรศักดิ์ เกษศิริ                       
126221040090 นายสุวิกิตติ์ สินขาว                       
136221040091 นายอชิรวัฒน์ พานจันทร์                       
146221040092 นายอนุพงศ์ สุดเทวา                       
156221040093 นายอนุสรณ์ เขตนิมิตร                       
166221040094 นายอภิชา ทองสุรี                       
176221040095 นายอภิวัฒน์ แก้วจันทร์                       
186221040096 นายอรรถพร รัตนวัน                       
196221040097 นายอรัญชัย ศิลามุข                       
206221040098 นายอัครวิชญ์ ทองยศ                       
216221040099 นายอาณาจักร ชำนิกุล                       
226221040100 นายอานนท์ แสงสว่าง                       
236221040101 นายเอกพงษ์ ธรรมนาม                       
246221040102 นายเอกสิทธิ์ มะณู                       
256221040103 นายโอภาส ใจแก้ว                       
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )