วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบเก็บหลักฐานนักศึกษา

ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................  ครูที่ปรึกษา...........................................
หน้า...../.....

  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชฟ.1/3
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ตรวจสอบหลักฐานนักศึกษา
สำเนาวุฒิฯ (ปพ.1) ส่ง 2 ชุดสำเนาบัตรประชาชนนักศึกษาสำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษาทะเบียนประวัตินักศึกษาวันที่จบจากสถานศึกษาเดิมตรวจสอบวุฒิสำเร็จการศึกษาหมายเหตุ
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล        
162201040041 นายธานนณ์ ชวนกระโทก/
262201040052 นางสาวกนกวรรณ คำแดง/
362201040056 นายพนธกร เตียวฮวยหยี/
462201040057 นายพฤทธิ์เทพ ฉิมมณี/
562201040058 นายพิเชษฐ์ บัวไขย/
662201040059 นายพิพัฒน์ คชพรม/
762201040060 นายพีรพล สายกัลยา/
862201040061 นายภัทรดลย์ สุนทรวิภาค/
962201040062 นายภัทรพล ดีขุนทด/
1062201040063 นายภาณุพงศ์ บุญประสพ/
1162201040064 นายภานุพงศ์ แสงสกุล/
1262201040065 นายภานุวัฒน์ อรุณโรจน์/
1362201040066 นายภูมิรพี วิชัยดิษฐ/
1462201040067 นายภูริทัต คดดวง/
1562201040068 นายรวีโรจน์ ดวงแก้ว/
1662201040069 นายวชิรพล ทิพานนท์/
1762201040071 นายวัชระพงศ์ วงษ์สินชัย/
1862201040072 นายวิทยาทร พิมพร/
1962201040073 นายวิศรุต ไพราม/
2062201040074 นายวีรวัฒน์ เพิ่มสุข/
2162201040075 นายวีระศักดิ์ ศรีลาชัย/
2262201040076 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีคุณฮาด/
2362201040078 นายศาสตราวุธ ผาแดง/
2462201040079 นายศิรวิทย์ ทองบาง/
2562201040080 นายศิริพิชญ์ โตมาก/
2662201040103 นางสาวกชกร พรหมพิทักษ์/
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชฟ.1/4
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ตรวจสอบหลักฐานนักศึกษา
สำเนาวุฒิฯ (ปพ.1) ส่ง 2 ชุดสำเนาบัตรประชาชนนักศึกษาสำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษาทะเบียนประวัตินักศึกษาวันที่จบจากสถานศึกษาเดิมตรวจสอบวุฒิสำเร็จการศึกษาหมายเหตุ
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล        
162201040027 นายเอกสิทธิ์ มะณู/
262201040077 นายโอภาส ใจแก้ว/
362201040081 นายศุภชัย ชุมต้น/
462201040082 นายศุภเดช อำไพ/
562201040083 นายศุภวิชญ์ โปร่งจิตร/
662201040084 นายสิงหา เกษา/
762201040085 นายสิทธิลักษณ์ บุสดี/
862201040086 นายสิริวัฒน์ ลัทธิวรรณ/
962201040087 นางสาวสุจิรา ปัญหา/
1062201040088 นางสาวสุภาพร ศรีหะวงษ์/
1162201040089 นายสุเมธ ผาคำ/
1262201040091 นายสุวิกิตติ์ สินขาว/
1362201040092 นายอชิรวัฒน์ พานจันทร์/
1462201040093 นายอนุพงศ์ สุดเทวา/
1562201040094 นายอนุสรณ์ เขตนิมิตร/
1662201040095 นายอภิชา ทองสุรี/
1762201040096 นายอภิวัฒน์ แก้วจันทร์/
1862201040097 นายอรรถพร รัตนวัน/
1962201040099 นายอัครวิชญ์ ทองยศ/
2062201040100 นายอาณาจักร ชำนิกุล/
2162201040101 นายอานนท์ แสงสว่าง/
2262201040102 นายเอกพงษ์ ธรรมนาม/
         
         
         
         
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )