วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบเก็บหลักฐานนักศึกษา

ภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา..........................  ครูที่ปรึกษา...........................................
หน้า...../.....

  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชฟ.1/3
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ตรวจสอบหลักฐานนักศึกษา
สำเนาวุฒิฯ (ปพ.1) ส่ง 2 ชุดสำเนาบัตรประชาชนนักศึกษาสำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษาทะเบียนประวัตินักศึกษาวันที่จบจากสถานศึกษาเดิมตรวจสอบวุฒิสำเร็จการศึกษาหมายเหตุ
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล        
16221040053 นายพนธกร เตียวฮวยหยี/
26221040054 นายพฤทธิ์เทพ ฉิมมณี/
36221040055 นายพิเชษฐ์ บัวไขย/
46221040056 นายพิพัฒน์ คชพรม/
56221040057 นายพีรพล สายกัลยา/
66221040058 นายภัทรดลย์ สุนทรวิภาค/
76221040059 นายภัทรพล ดีขุนทด/
86221040060 นายภาณุพงศ์ บุญประสพ/
96221040061 นายภานุพงศ์ แสงสกุล/
106221040062 นายภานุวัฒน์ อรุณโรจน์/
116221040063 นายภูมิรพี วิชัยดิษฐ/
126221040064 นายภูริทัต คดดวง/
136221040065 นายภูวไนย์ ใจดี/
146221040066 นายรวีโรจน์ ดวงแก้ว/
156221040067 นายวชิรพล ทิพานนท์/
166221040068 นายวัชระ เกษศิริ/
176221040069 นายวัชระพงศ์ วงษ์สินชัย/
186221040070 นายวิทยาทร พิมพร/
196221040071 นายวิศรุต ไพราม/
206221040073 นายวีรวัฒน์ เพิ่มสุข/
216221040074 นายวีระศักดิ์ ศรีลาชัย/
226221040075 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีคุณฮาด/
236221040076 นายศาสตราวุธ ผาแดง/
246221040077 นายศิรวิทย์ ทองบาง/
256221040078 นายศิริพิชญ์ โตมาก/
         
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชฟ.1/4
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ตรวจสอบหลักฐานนักศึกษา
สำเนาวุฒิฯ (ปพ.1) ส่ง 2 ชุดสำเนาบัตรประชาชนนักศึกษาสำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษาทะเบียนประวัตินักศึกษาวันที่จบจากสถานศึกษาเดิมตรวจสอบวุฒิสำเร็จการศึกษาหมายเหตุ
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล        
16221040079 นายศุภชัย ชุมต้น/
26221040080 นายศุภเดช อำไพ/
36221040081 นายศุภวิชญ์ โปร่งจิตร/
46221040082 นายสิงหา เกษา/
56221040083 นายสิทธิลักษณ์ บุสดี/
66221040084 นายสิริวัฒน์ ลัทธิวรรณ/
76221040085 นางสาวสุจิรา ปัญหา/
86221040086 นางสาวสุภาพร ศรีหะวงษ์/
96221040087 นางสาวสุภาวดี กินรี/
106221040088 นายสุเมธ ผาคำ/
116221040089 นายสุรศักดิ์ เกษศิริ/
126221040090 นายสุวิกิตติ์ สินขาว/
136221040091 นายอชิรวัฒน์ พานจันทร์/
146221040092 นายอนุพงศ์ สุดเทวา/
156221040093 นายอนุสรณ์ เขตนิมิตร/
166221040094 นายอภิชา ทองสุรี/
176221040095 นายอภิวัฒน์ แก้วจันทร์/
186221040096 นายอรรถพร รัตนวัน/
196221040097 นายอรัญชัย ศิลามุข/
206221040098 นายอัครวิชญ์ ทองยศ/
216221040099 นายอาณาจักร ชำนิกุล/
226221040100 นายอานนท์ แสงสว่าง/
236221040101 นายเอกพงษ์ ธรรมนาม/
246221040102 นายเอกสิทธิ์ มะณู/
256221040103 นายโอภาส ใจแก้ว/
         
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )