วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชฟ.13
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162201040041 นายธานนณ์ ชวนกระโทก                       
262201040052 นางสาวกนกวรรณ คำแดง                       
362201040056 นายพนธกร เตียวฮวยหยี                       
462201040057 นายพฤทธิ์เทพ ฉิมมณี                       
562201040058 นายพิเชษฐ์ บัวไขย                       
662201040059 นายพิพัฒน์ คชพรม                       
762201040060 นายพีรพล สายกัลยา                       
862201040061 นายภัทรดลย์ สุนทรวิภาค                       
962201040062 นายภัทรพล ดีขุนทด                       
1062201040063 นายภาณุพงศ์ บุญประสพ                       
1162201040064 นายภานุพงศ์ แสงสกุล                       
1262201040065 นายภานุวัฒน์ อรุณโรจน์                       
1362201040066 นายภูมิรพี วิชัยดิษฐ                       
1462201040067 นายภูริทัต คดดวง                       
1562201040068 นายรวีโรจน์ ดวงแก้ว                       
1662201040069 นายวชิรพล ทิพานนท์                       
1762201040071 นายวัชระพงศ์ วงษ์สินชัย                       
1862201040072 นายวิทยาทร พิมพร                       
1962201040073 นายวิศรุต ไพราม                       
2062201040074 นายวีรวัฒน์ เพิ่มสุข                       
2162201040075 นายวีระศักดิ์ ศรีลาชัย                       
2262201040076 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีคุณฮาด                       
2362201040078 นายศาสตราวุธ ผาแดง                       
2462201040079 นายศิรวิทย์ ทองบาง                       
2562201040080 นายศิริพิชญ์ โตมาก                       
2662201040103 นางสาวกชกร พรหมพิทักษ์                       
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  ชฟ.14
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162201040027 นายเอกสิทธิ์ มะณู                       
262201040077 นายโอภาส ใจแก้ว                       
362201040081 นายศุภชัย ชุมต้น                       
462201040082 นายศุภเดช อำไพ                       
562201040083 นายศุภวิชญ์ โปร่งจิตร                       
662201040084 นายสิงหา เกษา                       
762201040085 นายสิทธิลักษณ์ บุสดี                       
862201040086 นายสิริวัฒน์ ลัทธิวรรณ                       
962201040087 นางสาวสุจิรา ปัญหา                       
1062201040088 นางสาวสุภาพร ศรีหะวงษ์                       
1162201040089 นายสุเมธ ผาคำ                       
1262201040091 นายสุวิกิตติ์ สินขาว                       
1362201040092 นายอชิรวัฒน์ พานจันทร์                       
1462201040093 นายอนุพงศ์ สุดเทวา                       
1562201040094 นายอนุสรณ์ เขตนิมิตร                       
1662201040095 นายอภิชา ทองสุรี                       
1762201040096 นายอภิวัฒน์ แก้วจันทร์                       
1862201040097 นายอรรถพร รัตนวัน                       
1962201040099 นายอัครวิชญ์ ทองยศ                       
2062201040100 นายอาณาจักร ชำนิกุล                       
2162201040101 นายอานนท์ แสงสว่าง                       
2262201040102 นายเอกพงษ์ ธรรมนาม                       
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )